Baltu vienības diena

 1. gada rudenī 22. septembrī Saules kaujā mūsu senči – latvieši un lietuvieši – vienotībā sakāva Zobenbrāļu ordeni. Kopš tā laika šī diena ir baltu cilšu vienības diena, un par godu Saules kaujai Latvijā un Lietuvā 22. septembrī ir kopīgi svētki – abu valstu atzīta Baltu vienības diena. Šajā vakarā visi aicināti iedegt ugunkurus tuvējos pilskalnos, apmetnēs, senkapu vietās, tā parādot vienotību starp Latviju un Lietuvu.

Par seno baltu vienotības simbolu – Saules kauju – jautājumu vairak nekā atbilžu

Gandrīz viss, kas vēsturniekiem zināms par Saules kauju, nācis no 13. gadsimta beigās uzrakstītās Atmiņu jeb Rīmju hronikas, kā arī no 14. gadsimtā tapušās Hermaņa no Vartberges hronikas, par ticamāko uzskata pirmo, jo tās autors bija tuvāks notikumiem. No Atskaņu hronikas izriet, ka 1236. gada rudenī zobenbrāļi kopā ar palīgā atbraukušajiem Rietumeiropas krusta karotājiem, krievu karadraudzi no Pleskavas un nesen pakļautajiem lībiešiem, igauņiem un letgaļiem mestra Folkvīna vadība devušies karagājienā uz lietuviešu, jādomā, Žemaišu zemēm. Vēsturnieks Andris Šnē norāda, ka brīdis karagājienam izvēlēts pilnīgā nelaikā – septembrī, kad jau sākušās rudens lietavas un zeme kļuvusi staigna. Aizkavēšanās notika, gaidot, kamēr Rīgā, atsaucoties Romas pāvesta Gregora IX aicinājumiem, vajadzīgajā skaitā saradīsies krusta karotāji.

Krietni papostījuši Lietuvā, sirotāji devās atpakaļ uz Rīgu caur brikšņaino un purvaino Saules novadu, kur pie kādas upes 1236. gada 21. septembrī tiem atkāpšanās ceļu nogrieza lietuviešu, iespējams, žemaišu karaspēks. Folkvīns, būdams pieredzējis cīņā ar Baltijas tautām, aicināja krusta karotājus uzreiz uzbrukt “pagāniem”, taču viesbruņinieki to neatbalstīja un iekārtojās uz nakšņošanu. Nākamajā rītā lietuvieši, izmantojot savas priekšrocības purvainā apvidū, negaidīti uzbruka krustnešu karaspēkam.  Viesbruņinieki un ordeņa brāļi nepaklausīja Folkvīnam un atteicās cīnīties bruņinieku kārtai “nepiedienīgi”, tas ir kājās, bez zirgiem. Rumaki (zirgi) stiga purvājā, un galu galā bruņās kaltie krustneši, zaudējuši visas priekšrocības, tika lietuviešu kājnieku un vieglo jātnieku ielenkti un apkauti. Atskaņu hronika piemin, ka pēdējie, kas pretojās, apsisti “kokiem”.

Kopējo kritušo skaitu ir grūti noteikt, jo viduslaikos parasti uzskaitīja tikai nogalinātos bruņiniekus, taču jāņem vērā, ka katru no viņiem cīņā pavadīja vesela nodaļa karakalpu un algotņu, kuru dzīvības hronistiem nešķita pieminēšanas vērtas. “Atskaņu hronika” tāpat nedod nekādu informāciju par kopējo sirotāju skaitu. Mūsdienu vēsturnieki, spriež, ka krustnešu pulkā pavisam bijis ap 3000 vīru, no kuriem puse jaunkristītie igauņu, letgaļu un lībiešu karotāji. Tikai Novgorodas 1. hronika par saviem tautiešiem stāsta, ka no 200 pleskaviešiem mājās atgriezies “katrs desmitais”.

Attiecībā uz lietuviešiem Saules kaujā – viņu karaspēku rēķina līdz 5000 vīru lielu. Vadonis nav zināms. Versijas, ka tas varētu būt bijis žemaišu kunigaitis Vikints vai pats Mindaugs, atzītas par nepārliecinošām. Drīzāk vadoņi bijuši vairāki, jo lietuvieši kaujas vietā pulcējās pakāpeniski un neieradās kā vienots karaspēks.

Neizmantotās iespējas

Un kā tad ar zemgaļu lomu Saules kaujā? Atskaņu hronika liecina, ka zemgaļi pašā kaujā nav piedalījušies, taču “apsituši” tos, kuri cauri viņu zemēm bēga Rīgas virzienā. “Viņiem bija jāšķērso zemgaļu teritorijas, un zemgaļi vienkārši izmantoja iespēju. Tā bija laikmetam normāla prakse. Viņi redzēja laupījumu, kas tiem pats skrēja rokās. Kāpēc to nepaņemt?”, tā skaidro vēsturnieks  Šnē. Formāli ņemot, zobenbrāļi ar zemgaļiem tobrīd neatradās karastāvoklī. “Uz papīra” pastāvēja pat Zemgales bīskapija kā kristīta teritorija, tomēr zemgaļi, līdzīgi kā kurši, kuri arī teicās kristīties, dzīvoja kā ieraduši un par kristiešu draugiem kļuvuši nebija. Tiesa, vēsturnieku darbos var atrast arī versiju, ka lietuvieši, iespējams, pirms kaujas gaidījuši zemgaļu papildspēku ierašanos. Kauja sākās ātrāk, un bēgošie krusta karotāji pa ceļam, sev par nelaimi, sastapās ar pienākošajiem zemgaļiem.

“Livonijas krusta karus diemžēl lielā mērā izcīnīja vietējie iedzīvotāji, ne vācu krustneši. Igaunija lielā mērā tika pakļauta ar letgaļu rokām,” tam piebilst Šnē. Tādā kontekstā, stingri no vēsturnieka viedokļa, par “baltu vienotību” Krusta karu laikā runāt nav pamata: “Tas ir tāds skaists historiogrāfisks mīts. Ne Saules kaujā, ne citās Krusta karu laikmeta kaujās balti nestāv plecu pie pleca ar domu, ka viņi ir balti.” Visu noteica merkantilas intereses, nevis etniskā solidaritāte. Vienotības ideja radās stipri vēlāk, 19. gadsimta latviešu un lietuviešu atmodas laikā. No tiem laikiem nāk vēlme padarīt Saules kauju par simbolu, jo tā bija pirmā lielākā vietējo Baltijas iedzīvotāju uzvara pār krustnešiem. Tās rezultātā 1237. gada 14. maijā pāvests Gregorijs IX parakstīja rīkojumu par novājinātā Zobenbrāļu ordeņa apvienošanu ar Prūsijā bāzēto Vācu jeb Teitoņu ordeni. Tiesa, vēsturnieki teic, ka apvienošanās būtu notikusi tā vai tā, jo sarunas jau bija sāktas pirms kaujas.

Jautāts, kāpēc ne zemgaļi, ne citi jaunkristītie pēc Saules neizmantoja krustneša vājuma mirkli un nesteidza atbrīvoties, Vēsturnieks Šnē spriež, ka tajā brīdī nevienam tādas apjausmas nav bijis. Saules kauja arī nemainījusi spēku samēru Baltijā, tikai atbīdījusi kolonizācijas procesu par kādiem desmit gadiem. Tad jau lielāks potenciāls mainīt vēstures gaitu un kļūt par vienotības simbolu piekristu 1260. gada Durbes kaujai, kurā žemaiši patiešām kopā ar kuršiem un igauņiem cīnījušies pret Vācu ordeņa karaspēku un tā sabiedrotajiem prūšiem. Arī šajā kaujā ordeni pilnīgi sakāva, turklāt zaudējumi bija vēl būtiskāki nekā pie Saules. Krita ap 150 bruņinieku, tajā skaitā Livonijas ordeņa mestrs Burhards fon Hornhūzens un ordeņa landmaršals Heinrihs Botels. Pēc Durbes ar lietuviešu un žemaišu atbalstu patiešām sākās plaša kuršu, prūšu un zemgaļu sacelšanās un ordenim sākumā pat nebijis militāra spēka ko likt pretim. Taču, tāpat kā Saules kaujas gadījumā, arī Durbes kaujas potenciāls palika neizmantots.

Mākslinieka Voldemāra Vimbas 1937. gada glezna “Saules kauja” apskatāma Kara muzejā. Gleznā atainotajam gan maz saistības ar to, kas 1236. gada 22. septembrī notika kaujas laukā.

Vēsturē ir palicis strīdīgs jautajums kur notiek Saules kauja Mēmeles upes krastā – Lietuvā pie Šauļiem  vai Latvijā Vecsaules pusē, jo lūk citāts no No Teodora Zeiferta  grāmatas “Plūdons”(1922):

Plūdoņa tēva mājas, Bauskas Pilsmuižas Lejnieki, stāv
uz Mēmeles kreisā krasta, septiņas verstes no Bauskas, ver-
stes trīs no Vec-Saules. Ap šo vietu varētu būt norisināju-
sies kauja pie Saules 1236. gadā, kurā leiši guva spīdošu uz-
varu pār Livonijas ordeņa spēkiem. Kaujas vieta atrodas
versti attālu no Lejnieku mājām, uz Mēmeles labā krasta,
kur upe, spēju līkumu mezdama, izveidojusi it kā pussalu.
Kaujas vietu vēl šo baltu dienu norāda seno kara ieroču iz-
rakumi. „Apkārtejo pievilcigo dabas ainu krāšņi rotā lēni un
domigi tekošā Mēmeles upe. Aiz viņas labā krasta plašajām,
zāļainajām lankām stāv kā tumšs mūris Vec-Saules sils, pār
kura galotnēm paceļas Vec-Saules baznicas zaļais tornis. Bet
kreisais, augstais krasts Lejnieku māju daļā pāršķērsots dziļu
romantisku gravu, caur kuru tek, ievu un melnalkšņu ēnā
slēpies, strauts. Grava noaugusi visādiem lapu kokiem un
krūmājiem un noder par mīļu mītni lakstīgalām, kuras še
ziedonī, cita ar citu sacenzdamās, skandina savas saldu vaidu
pilnās dziesmas.” (Plūdons)

Vilis Plūdonis ir arī uzrakstījis vēsturisku poēmu “Kauja pie saules”, ar poēmu var iepazīties bibliotēkā Vilis  Plūdonis “Raksti.  I sējums” , 470. lpp.

Rakstnieks Kārlis Fimbers uzrakstījis ļoti interesantu, gandrīz vai dokumentālu, romānu “Saules kauja” (1936), ko varam lasīt LNB vietnē: https://gramatas.lndb.lv/#searchResults:%23Kauja%20pie%20Saules

Arī tālāk dotās tīmekļa vietnes atspoguļo diskusijas par Saules kauju:

https://laikrakstslatvietis.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=10113

https://laikraksts.com/raksti/10047

Informācija par baltu ciltīm iegūstama:

https://enciklopedija.lv/skirklis/150086-baltu-sentautas-Latvijas-teritorij%C4%81

https://gramatas.lndb.lv/#searchResults:%23Baltu%20ciltis

Baltu ciltis” – iespēja skatīties TET plus abonentiem.

Filmas apraksts: populārzinātniska dokumentālā filma par baltu ciltīm ar krāšņām animētām epizodēm un vēsturiskās realitātes inscenējumiem, pastāv iespēja skatīties ar TET plus pieslēgumu vai vimeo.com. Filma par 13. gadsimta baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju. Filmas galvenais varonis, tirgotājs Larss no Gotlandes, apceļo zemes, ko apdzīvo kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvingi, galindi, augštaiši un žemaiši, kas tobrīd sasnieguši savu augstāko attīstības pakāpi.

Vēsturiskas rekonstrukcijas un inscenējumi, datoranimācija un zinātnisko ekspertu aizkadra teksts ļaus ieskatīties Baltijas reģiona seno tautu, Eiropas pēdējo pagānu dzīvē – ko viņi darīja, kam ticēja un kas viņus darīja stiprus?

Latvija, 2018.

Režisori: Raitis Ābele, Lauris Ābele.

Komponists: Kaspars Bārbals.

Nameja gredzens” (2018) – iespēja skatīties YouTube .

Filmas apraksts: 13. gadsimts, bagātās un varenās baltu pagānu zemes ir iekārojams mērķis arī Romai. Īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs par leģendu?

Kā arī izpētot tīmekļa vietnes un redzot katrā dotās atsauces, pielietojot savas digitālās prasmes, varam gūt daudz un dažādas informacijas, ja vien ir vēlme tās rast.

Iespēja apmeklēt pasākumus veltītus Baltu vienības dienai:

Baltu vienības sasauksme 2023 –  https://www.aukuras.lt/sasauka/lv/

Info par Baltu vienības atzīmēšanu arī     https://www.facebook.com/search/top?q=baltu%20vien%C4%ABbas%20diena (tikai pievēršam uzmanību vai tas ir šogad)

https://kultura.saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/baltu-vienibas-diena-saldu-23-09-2023/

https://m.travelnews.lv/?pid=107302

Izmantotā literatūra:

Zeiferts, T. (1922). Plūdons. Izgūts no https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pp|issue:641347|page:7

Viesturs Sprūde. Par seno baltu vienotības simbolu- Saules kauju- jautājumu vairak nekā atbilžu.  Izgūts no: https://www.la.lv/baltiesu-pirma-uzvara

Plūdonis, V.  Raksti: 1. sējums. Rīga:  “Liesma”. 1974.

Imantam Ziedonim – 90

 1. gada 3. maijā Slokas pagasta Ragaciemā ir dzimis mūsu tautas dzejnieks Imants Ziedonis.

Imants Ziedonis ir viens no izcilākajiem un visvairāk lasītajiem 20. gs. otrās puses latviešu dzejniekiem un publicistiem, īsās prozas žanra epifānija un literāro pasaku autors. Spilgts dižkoku kustības aizsācējs 20. gs. 80. gados un Latvijas atmodas  laika sabiedriskais darbinieks, Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāts, Kultūras fonda un Latvijas institūta vadītājs. Pēc viņa scenārijiem tapušas dokumentālās filmas.

Informācija izgūta un var papildināt saitēs:

https://enciklopedija.lv/skirklis/88033-Imants-Ziedonis

https://ziedonamuzejs.lv/lv/imants_ziedonis

https://www.literatura.lv/personas/imants-ziedonis

https://www.speletmagazine.lv/kultura/imants-ziedonis-157

Žurnāls “Domuzīme” 2023. gada 2. numurs.

Literātam un skolotājam Ansim Līventālam – 220.

1803 – 1878

Ansis Līventāls   dzimis 1803. gada 9. aprīlī Ļaudonas pagastā Jošmaļos. Ļaudonas pagasts atrodas tagadējā Madonas novada dienvidrietumu daļā, Aiviekstes upes ielejas abos krastos. Vēsture stāsta, ka zēns šajā pasaulē ienācis trūcīgā dzimtļaužu ģimenē.

Bērnībā Ansis Līventāls agri zaudē tēvu, māte bērnus audzina reliģiskā garā, agri piecu gadu vecumā iemācās lasīt,  izglītojas pašmācības ceļā. Zēnam ļoti paticis dziedāt, bijusi skanīga balss.  Agrā jaunībā strādā  Toces muižā par sulaini pie ārsta Fišera un iemācās vācu valodu. Ārsts Fišers arī palīdz Ansim tikt pie grāmatām un skoloties, pēc ārsta nāves Līventāls  apguvis skrodera amatu pie skrodera Bērenda, kurš arī literatūras un izglītošanās ziņā izpalīdzējis jauneklim.  Ansis Līventāls arī ar  Ļaudonas mācītāja starpniecību pircis grāmatas, daudz lasījis. 1824./1825. gadā uzturējies Vietalvā pie draudzes skolotāja un ērģelnieka Leonharda Krēnberga (Krönberg), apguvis ērģeļu un flautas spēli, braukājis pa Sēlpils novadu arī kā ērģeļu skaņotājs un meistars, strādājis skolā. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas kopš 1825. gada līdz mūža galam strādāja Biržu – Salas draudzē kā dziedātājs un skolotājs, ērģelnieks un ķesteris, ērģeļu un klavieru skaņotājs. Ap 1840. gadu nokārtoja Tērbatā elementārskolas skolotāja eksāmenu. Pēc tam vairākus gadus pildīja arī pagasta skrīvera palīga, pagasttiesas un pagastvaldes rakstveža pienākumus. Ansis Līventāls pamazām kļūst par mūsu tautas dzejnieku, grāmatu izplatītāju un ir latviešu literārās (Draugu) biedrības goda biedru ar 1836. gadu, pateicoties biedrības dibinātājam vācu mācītājam un literātam Jākobam Florantīnam Lundbergam.

Līventāla dzeja tika arī strikti cenzēta, jo tā bija tam laikam atklāta, viņam piemita liela drosme spriest par savu laiku, tautu un reliģiju. Dzejnieks latvietī saskatīja ne tikai padevīgu kalpu un cietēju, bet paredzēja  latvietim un latviešu literatūrai spēcīgu nākotni.

Līventāla mīlestības un dabas dzeja apkopota krājumā “Vecas modes dziesmiņu un zinģu līksmības” (1–2, 1863), rakstījis par zemnieku dzīvi, bāreņiem un rekrūšiem. Tulkojis vācu odas, fabulas, dabas un mīlestības dzejoļus, t. s. tautas literatūras darbus – kristīgi didaktiskus sentimentālus stāstus un garstāstus. Dzejolis “Matīsiņš” – kā pirmais latviešu autora dzejolis bērniem (pirmiespiedums 1838).

Izmantojot augšzemnieku dialektu, Līventāls tulkojis vācu rakstnieka Friča Reitera viduslejas vācu valodā sarakstīto humoristisko prozu. Jau pēc Līventāla nāves publicēta viņa tulkoto un sakārtoto sprediķu izlase.

Francijas-Prūsijas kara laikā Ansis Līventāls apceļoja vācu zemes un publicēja vēsturiskus rakstus “Franču pirmais dumpis” (1870) un “Krievu un vāciešu kari pret frančiem no 1813. līdz 1815.” (1873). Pēc atgriešanās dzimtenē dzejolī “Sveiks Baltijai” (1875) apliecināja dzimtenes mīlestību.

Līventāla mūžs noslēdzās Biržos, viņš apbedīts Biržu baznīcas kapsētā.

Līventāla dabas un mīlestības dzeja ir emocionāli bagāta un izteiksmē tēlaina, piemēram, dzejolis “Līgaviņa kā rozīte”, cits nosaukums dzejolim– “Lūk roze zied”

Raug, roze zied!
Tā stalti zaļo, lapo, zied arvienu;
Es, bitīte, pieskrienu
Tāpēc man sirds it jautri dzied:
Un noskūpstu tās šķīstas lapiņas,
Raug, mana roze zied!
Iekš kurām medus rasa sakrājās.

Ar šī dzejoļa vārdiem Jurjānu Andrejs 1888. gadā sacerēja dziesmu vīru korim, kas kļuva par vienu no populārākajām latviešu kora dziesmām un ir iekļauta Latviešu Dziesmu svētku pamata repertuārā. Klausīties zemāk dotajā saitē:

https://www.youtube.com/watch?v=BV9yTRmyGCk

Izgūts no  https://www.literatura.lv/personas/ansis-liventals

https://www.celvezi.lv/raksti/personas/ansis-liventals/

https://www.literatura.lv/personas/jakobs-florentins-lundbergs

http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:508787|article:DIVL144|query:Ansis%20L%C4%ABvent%C4%81ls%20LIVENTALA%20

http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:24688|article:DIVL208|query:An%C5%A1a%20L%C4%ABvent%C4%81la%20Ansis%20L%C4%ABvent%C4%81ls%20

http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:273366|article:DIVL189|query:Ansis%20L%C4%ABvent%C4%81ls%20

http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:144711|article:DIVL387|query:Ansis%20L%C4%ABvent%C4%81ls%20Livent%C4%81la%20

22. aprīlis – Starptautiskā Zemes diena un Lielā talka – 2023.

Starptautiskā Zemes diena ir Apvienoto Nāciju organizācijas ( ANO) starptautiski atzīta diena, kuru atzīmē vairāk nekā miljards cilvēku pasaulē. Šīs dienas mērķis ir pievērst uzmanību dabas draugu aktivitātēm, veselīgam dzīves veidam  un apkārtējai videi.

Pirmo reizi Zemes diena tika atzīmēta 1970. gada 22.aprīlī un kopš tā laika tā tiek atzīmēta katru gadu tajā pašā dienā. To aizsāka  Amerikas Savienoto  Valstu  (ASV) senators Gejlords Nelsons (Gaylord Nelson), kurš tādā veidā vēlējās pievērst uzmanību tajā brīdī aktuālajai naftas noplūdei Klusajā okeānā pie ASV Kalifornijas štata krastiem.

Lielāku aktualitāti visā pasaulē Zemes diena sāk iegūt kopš 1990. gada,  kad dalību šajos svētkos ņēma jau 140 valstis. Arī Latvija savu dalību sāka 1990. gadā.

Katra valsts Zemes dienu aktualitātes izmanto savu individuālo problēmu aktualizēšanai, taču vienmēr centrā ir arī kāda tajā laikā aktuāla, visu pasauli ietekmējoša problēma. Pēdējos gadus centrālā Zemes dienas tēma ir globālā sasilšana, kas nenoliedzami ir lielas daļas vides problēmu cēlonis. Globālās sasilšanas samazināšana ir daudzu šo problēmu risinājums. Zemes diena tiek pavadīta , aktualizējot dažādas metodes, kā ikviens no mums ik dienā var būt saudzīgāks pret dabu, mainot savus paradumus.

Cilvēki mēdz jaukt Zemes dienu ar Zemes stundu. Tas ir atsevišķs pasākums, kurš katru gadu notiek citā laikā, lai gan tā vispārējais mērķis ir līdzīgs. Šīs akcijas mērķis ir samazināt elektrības patēriņu visā pasaulē uz vienu stundu, lai parādītu viens otram, cik daudz resursus mēs izniekojam nelietderīgi un bez kā varētu iztikt, tā saudzējot dabu.

Par Lielo talku info:

https://talkas.lv/2023/02/07/liela-talka-sogad-notiks-22-aprili-starptautiskaja-zemes-diena-dalibu-sobrid-ir-apstiprinajusas-42-latvijas-pasvaldibas/

Piesārņoto vietu karte – aicinājums un pieteikšanās sakopt:

https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/

Neliels ieskats iepriekšējo gadu video par Zemes dienu:

https://www.youtube.com/watch?v=6IuK3UvC7MI

https://www.youtube.com/watch?v=uJQjRH6bRTY

https://www.youtube.com/watch?v=5kKPZCWX_ks

Par dabas aizsardzību Latvijā:

https://enciklopedija.lv/skirklis/7295-dabas-aizsardz%C4%ABba-Latvij%C4%81

Paviesojies mājas lapā Dabas dati un iesaisties pētījumos un novērojumos:

https://dabasdati.lv/lv/search/?links=lv/search/

Seko līdzi Latvijas putnu dzīvei tiešsaistē:

https://www.ldf.lv/lv/tiesraide

Par Zemes dienai veltītu pasākumu šogad Ventspilī:

http://jaunradesnams.lv/zemes-diena-22-04-2023/

Neliels ieskats medijpratībā

 

Jaunums Latvijā – medijpratības datubāze – ieskaties:

https://datubaze.neplp.lv/

 

Lasot vienmēr pievērs uzmanību:

 • Medijam, vai tas šķiet uzticams;
 • Informācijas datumam – varbūt ziņa ir veca, to kāds cenšas izmantot un interpretēt savos nolūkos;
 • Autoram – vai norādīts;
 • Norādei “ŗeklāmprodukts”/ “sadarbība ar”… kaut kur zem, pie, blakus norādes vai sižeta malā raksta maziem burtiem;
 • Autora viedoklim – vai tas pausts ziņu materiālā? Ja jā, materiāls ir komentārs. Ziņas kā žurnālistikas žanrs pieprasa autora maksimālu neitralitāti;
 • Informācijas avotiem – vai un kādi tie ir (atsauce uz pētījumiem, ziņu avotiem, intervētajiem cilvēkiem un taml.), tiesa, tie ne vienmēr liecina par informācijas ticamību;
 • Viedokļu balansa nodrošinājumam – vai nodrošināts līdzvērtīgs visu iesaistīto pušu viedoklis;
 • Faktiem – vai tie izmantoti, vai arī materiālā dominē tikai emocionāli argumenti;
 • Personu, priekšmetu, notikumu apzīmējumiem – vai tie regulāri un tendenciozi lietoti;
 • Video ilustrācijām – vai un kādas tās lietotas, dažkārt autentiski attēli, video vai citādi tiek attiecināti uz neīstajiem notikumiem vai personām;
 • Ziņas radīšanas iemesls – kāds tas varētu būt;
 • Īpaši paņēmieni – vai tie lietoti tavas uzmanības pievēršanai;
 • Virsraksts, sižeta pieteikums – vai tas izceļ ziņas galveno būtību.

Izgūts no Klinta Ločmele (2021) Medijpratība. Kāda ir situācija Latvijā un kā šo prasmi veicināt. [Semināra prezentācija].

Olgai Dreģei  85

Olga Dreģe  pavarara ieskaņās svin savu jubileju .

Dzimusi 1938. gada 1. martā Madonas apriņķa Sarkaņu pagastā.

Beigusi Madonas 1. vidusskolu, 1961. gadā – Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu, bet 1962. gadā – Dailes teātra III studiju.

Dailes teātra aktrise kopš 1961. gada, izrādēs piedalās kopš 1958. gada.

Lielā latviešu teātra un kino skatuves māksliniece savā raksturā un sirdī cauri visai savai dzīvei un savās lomās ir kā pavasaris – vitāla un enerģiska. Viņas kino lomas filmās “Vella kalpi”, “Purva bridējs” un “Limuzīns jāņu nakts krāsā” ir zināmas vai  ik vienam latvietim.

Aktrise sastopama uz Dailes teātra skatuves Henrika Ibsena “Brands” izrādē, teātra biļetes pieejamas “Biļešu paradīzē”.

Par viņas lomām un apbalvojumiem varam izlasīt Dailes teātra mājas lapā:

https://www.dailesteatris.lv/lv/makslinieki/aktieri/olga-drege

No 1993. gada līdz 1996. gadam bijusi Saeimas deputāte.

Apgāds “Zvaigzne ABC” 2013. gadā laidis klajā teātra zinātnieces, arī DT III studijas absolventes Irēnas Lagzdiņas grāmatu par Olgu Dreģi “Izslāpums. Olga Dreģe”.

Daudzpusīga, iejūtīga un smalka Olgas Dreģes tēloto lomu analīze, viņas pašaizliedzīgais darbs teātrī un vēlme piedalīties visas valsts dzīves uzlabošanā, stiprā un darbīgā dzimta, no kuras cēlusies daudzu teātra cienītāju iemīļotā un tautā populārā Dailes teātra aktrise, kolēģu, tuvinieku un draugu vērtējumi – to visu varam lasīt grāmatā, ko rakstījusi Irēna Lagzdiņa, teātra zinātniece un Olgas Dreģes draudzene jau kopš Dailes teātra studijas laikiem.

“1959. gadā abas reizē tika uzņemtas Dailes teātra studijā. Vienīgi mīlestībai uz teātri katrai vērsās savi mērogi. Olga vairāk gribēja degt iekšā, bet Irēnas sirdij tuvāka bija rūpe par liesmu, lai tā degtu ikvienā un nedzistu, lai tiek no tās ne tikai pašu priekam, bet arī citu dvēseļu šķīstīšanai. Un tā Olga palika teātrī, bet Irēna aizbrauca uz Maskavu mācīties, lai kļūtu par teātra zinātnieci.”
Jānis Streičs

“Olgai galvenais ir atrasties lidojumā un apzināties, ka viņa var visu! Olga ir dzīvības un enerģijas epicentrs, un viņai ir viegli, ja loma sakrīt ar viņas aktīvo, visu redzošo garu!”
Varis Vētra

“Olga lomās prot un spēj uzliesmot, viņas skatuves darbībā nekad neparādās spēle vai izlikšanās – tā ir dabiska pārdzīvojuma un emocionāla strāvojuma plūsma. ”
Viktors Hausmanis

“Olga ir vitāla, stipra, dzīves pieredzes bagāta, mēs no viņas piedzīvosim vēl daudz brīnumu. Mēs no viņas vēl daudz ko gaidām – pārsteigumu!”
Ausma Kantāne

Izgūts no https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/91221-izslapums_olga_drege.html

Tīmekļa saites informācijas izguvei –  kultūrvēsturiski  darbi ar Oigas Dreģes aiizraujošo aktierspēli.

Apraksts par filmu “Vella kalpi”  https://enciklopedija.lv/skirklis/167941-%E2%80%9CVella-kalpi-Vella-dzirnav%C4%81s%E2%80%9D

Skatīties “Vella kalpi”  https://www.youtube.com/watch?v=iBcUixv3eCM

Apraksts par filmu “Vella kalpi Vella dzirnavās” https://enciklopedija.lv/skirklis/167941-%E2%80%9CVella-kalpi-Vella-dzirnav%C4%81s%E2%80%9D

Skatīties  “Vella kalpi Vella dzirnavās” https://www.youtube.com/watch?v=9ue2jGuTMrA

Apraksts par filmu “Purva bridējs” https://enciklopedija.lv/skirklis/156750-%E2%80%9CPurva-brid%C4%93js%E2%80%9D,-sp%C4%93lfilma

Skatīties “Purva bridējs” https://www.youtube.com/watch?v=GtVXLY13NyU

Apraksts par filmu “ Limuzīns jaņu nakts krāsā” https://www.filmas.lv/movie/1340/

Skatīties filmu “Limuzīns jāņu nakts krāsā” https://www.youtube.com/watch?v=EgoO4fmnlXo

Apraksts par teātra izrādi Henrika Ibsena “Brands” https://enciklopedija.lv/skirklis/140473-%E2%80%9CBrands%E2%80%9D

“Brands” izrāde – biļetes Biļešu paradīzē- https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/124279


Paulam Bankovskim – 50

(1973-2020)

Dzimis 1973. gada 10. martā Līgatnē, kur dzīvojis līdz četru gadu vecumam, vēlāk Siguldā. Brālis mākslas zinātnieks un žurnālists Pētera Bankovska. Mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā Stikla mākslinieciskās apstrādes meistara specialitātē (1898). Beidzis Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļu (1996). Laikraksta „Diena” pielikuma „Izklaide” redaktors (1996-2007; rubrika „Grāmatas”). Kopš 2001. gada – laikraksta „Diena” interneta versijas Diena.lv redaktors Kopš 2006. gada grāmatu apgāda „Liepnieks un Rītups” direktors, žurnāla „Rīgas Laiks” līdzstrādnieks (2006). Strādājis žurnāla „Ir” redakcijā. Reklāmas aģentūra „TBWA Latvija” (2011-2016). Līdzās literāriem darbiem iesaistījies arī citus rakstniecībai tuvos projektos, publicējies, īpaši „Satori.lv”. Miris 2020. gada 12. jūlijā Rīgā.

Literatūrā debitēja 1993. gadā. Sarakstījis 11 romānus: „Laiku grāmata” (1997), „Plāns ledus” (1999), „Padomju Latvijas sieviete” (2000), „Misters Latvija” (2002), „Čeka, bumba & rokenrols” ( 2002), „Sekreti” (2002), „Eiroremonts” (2005), „Ofšors” (2006), „Drēbes jeb Ādama tērps” (2006), „18. ” (2014), „Pasaules vēsture”, 2020, sešus stāstu krājumus: „Svētā Bokasīna koks”, 1996, „Labais vienmēr uzvar”, 2002, „Skola”, 2006, „Zvēru zvaigznājs”, 2012, „Es neko neatceros. Par lietu dabu”, 2013, „Trakie veči”. 2016.

„Prozai raksturīgs publicistikas savijums ar laikmetam raksturīgu detaļu tēlojumu, tieksme metaforiski tvert cilvēku psiholoģiskās reakcijas uz sociālām, politiskām eksistenciālām problēmām. Īpašu uzmanību pievērsis Latvijas vēsturei 20. gs. beigu posmā.” (A. Rožkalne. Latviešu rakstniecība, biogrāfijās, 2003). Divreiz godalgots žurnāla „Karogs un Raimonda Gerkena romānu konkursā (1996. gadā par romānu „Laiku grāmata”, 2002. gadā par romānu „Misters Latvija”). Par grāmatu „Mazgalvīši spēlē mājās” 2008. gadā saņēmis Jāņa Baltvilka balvu, par filmas „Klucis – nepareizais latvietis” scenāriju saņēmis balvu „Lielais Kristaps” (2009), par stāstu „Pērlīte” prozas lasījumu galveno godalgu (2014).

Izgūts no https://letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3720820

Tikšanās ar rakstnieku Paulu Bankovski  klātienē un Kārli Skalbi neklātienē  raidījumā “Literature”  https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/268062/literature-2-3-serija-pauls-bankovskis-un-karlis-skalbe

Saruna ar publicistu Paulu Bankovski  https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/atspere/viensliedis-lapsa-un-neredzeta-jura.-saruna-ar-publicistu-paulu-.a131366/

Par Paulu Bankovski https://www.diena.lv/raksts/kd/literatura/pasaules-vesture.-finiss.-pauls-bankovskis-10.03.1973.12.07.2020.-14244715

Bibliotēkā lasītājus sagaida divas interesantas Paula Bankovska grāmatas:

Grāmata no sērijas “Mēs Latvija  XX gadsimts”

Divi latvieši, divi dažādi laikmeti – starpā gandrīz vai gadsimts. Viens 1917. gada rudenī vēl nepavisam nav pārliecināts, vai latviešiem būtu vērts mēģināt dibināt savu valsti. Līdz 1918. gada 18. novembrim vēl ir laiks, viņa domas var mainīties, ja vien izdosies atbildēt uz jautājumu “Kāpēc?”
Otrs pie šī paša jautājuma nonāk 21. gadsimta otrajā gadu desmitā. Tas, kas 1918. gadā daudziem šķita jau atbildēts un pašsaprotams, piepeši tāds vairs neliekas. Šis ir stāsts par viņu abu neiespējamo satikšanos.

“Arheologa apsēstība, zinātnieka pacietība, grāmattārpa rutinētība, latents anarhisms, maigums pret paradoksu un pieklusināti dzīves baudu soļi krēslainās senlaiku celtņu anfilādēs. Tāds man acumirkļa tvērumā parādās Pauls Bankovskis – darbs un pats vienuviet.”

Romāns PASAULES VĒSTURE ir ekskursija ļoti tālā nākotnē. Visas pasaules valodas atkal ir sajaukušās vienā, Zemes sula ir izsīkusi, cilvēkus un kustoņus apdraud melno asiņu sērga, pie debesīm spīd trīs mēneši, bet katra nācija savu dzīves telpu ir iekārtojusi atbilstoši saviem ideāliem un priekšstatiem par pareizību. Satiksmi starp dažādām pasaulēm nodrošina gliemjiem līdzīgi vienslieži, bet mūsdienas šiem ļaudīm šķiet tāla un grūti izprotama pagātne.

Tāda ir pasaule, kuru pētīt jādodas Martai un tēvam, bet Jēkaupiņam ar māti jāpaliek mājās apkopt lopus un pieskatīt saimniecību. Nez, kā viss vēl būtu beidzies, ja par arvien biežāku viesi mājās nekļūtu cienīgtēvs Bišķis. Kā beigsies Martas un tēva ceļojums? Un kāds liktenis gaida Jēkaupiņu?

“Šajā romānā aprakstītajā nākotnē valoda ir daļēji aizmirsta, ļaudis neprot lāgā pareizi runāt un meklē citu valodu vārdus, lai izteiktu savu domu, viņi te karo, te seko māņticībai un pesteļiem, te noliedz to, te tic, te netic Dievam, zina no galvas Bībeles pantus, bet atceras tos nepareizi un domā, ka zeme ir plakana. Pauls Bankovskis savā romānā ir uzbūris nākotni, kura ir ļoti līdzīga pagātnei, teiksim 19. gadsimtam. Varoņi runā bērnišķīgā un naivā latviešu valodā, tādā, kā Vecajam Stenderam, un visas sev nepazīstamās parādības mēģina aprakstīt, tās detalizēti izskaidrojot. Nākotnes pasaule ar viensētām, dabai pietuvinātu dzīvi un tradicionālām vērtībām. Tā ir tradicionāla nākotne. Lasot PASAULES VĒSTURI un redzot šodienas pasaulē notiekošo, man šķita, ka nākotne kā atgriešanās pagātnē nemaz tik neticama nav.”
Gustavs Strenga, vēsturnieks

Izgūts no https://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/pedejie-eksemplari/pasaules-vesture


Gunāram Priedem – 95.

(1928- 2000)

Gunārs Priede ir viens no 20. gs. otrās puses nozīmīgākajiem latviešu dramaturgiem. Viņa darbos niansēti atspoguļotas gan cilvēku attiecības, gan noskaņas šī laikposma sabiedrībā, jūtīgi fiksējot to pārmaiņas un godprātīgi atklājot pretrunas starp padomju okupācijas varas pausto ideoloģiju un reālo dzīvi.

Izglītība

 1. Priede beidza Rīgas pilsētas 10. pamatskolu Čiekurkalnā (1942; mūsdienās Rīgas 37. vidusskola) un Ventspils 1. vidusskolu (1947), pēc tam mācījās Latvijas Valsts Universitātē un absolvēja Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu (1953).

Iepazīsimies ar viņa dzīvi un tās devumu Latvijas Nacionalās enciklopēdijas mājas lapā https://enciklopedija.lv/skirklis/38001-Gun%C4%81rs-Priede

Gunars Priede – arhitekts, kurš uzrakstījis 42 lugas. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/gunars-priede–arhitekts-kurs-uzrakstijis-42-lugas.a100903/

Gunāra Priedes kopoto rakstu 5. sējums ir iznācis 2017. gadā  Ievas Strukas sakartojumā. Martā pieejama uz vietas lasīšanai bibliotēkā.

Izgūts no https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/izdots-gunara-priedes-kopoto-rakstu-piektais-sejums.a226492/?utm_source=lsm&utm_medium=article-bottom&utm_campaign=article

Grāmatas lndb vietnē – https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#issue:643391

varam lasīt Gunāra Priedes grāmatu  “Sēnes un siens”, kas ietver 8 autora lugas – “Sēnes un siens”, “Tava labā slava”, “Smaržo sēnes”, “Zilā”, “Tētis un māmiņa”, “Mācību trauksme”, Centrifūga”, “Sniegotie kalni”.


Svētā Valentīna diena

(angļu Saint Valentine’s Day, St. Valentine’s Day, vācu Valentinstag, franču le jour de la Saint-Valentin, krievu день святого Валентина), arī Valentīndiena

 1. februāris, kas tiek uzskatīts par visu mīlētāju dienu, kad tuvajiem cilvēkiem (parasti – mīļotajam vai mīļotajai, arī ģimenes locekļiem) un pat mīļdzīvniekiem tiek veltīta īpaša uzmanība.

Iepazīstamies Latviias  enciklopēdija vietnē:

https://enciklopedija.lv/skirklis/29535-Sv%C4%93t%C4%81-Valent%C4%ABna-diena 

Mīlestība dzejā un vēstulēs.

No Ojāra Vācieša mīlestības vēstules dzejā

«. . . Ja vajag, vari atrakstīt ar smaidu,
Ja vajag, esi atturīgs un vēss,
Bet zini, ka šīs vēstules, ko gaidu
Man varbūt visu mūžu vajadzēs».

Edvarta Virzas veltījums mīļotajai sievietei (Elzai Stērstei)

Es sirdi jūtu, kas pie manas sitas,
Es jūtu asinis, kas plok un kūs’,
Un rīta ausmu, atkal dienas citas,
Bet it nevienas, kura izšķirs mūs.
les ziedoņi un rudens lapu kritās,
Bet tikpat maigi paturēšu jūs
Līdz mūža galam savās rokās vītu…


VELTĪJUMS

Tu, ka» no ugunīm un sniega,
Kā Tevi mīlot dienas skrien!
Tu skaties rožaina un liega —
Vairs nav ne nomoda ne miega —
Ir tikai mīlestība vien.

Virs tautām augsti lido slava,
Tas viņas sadragāts, tas celts;
Man dod to mīlestība Tava,
Ne saules man, ne zvaigžņu nava,
Ir tikai Tavu matu zelts.

Emīla Dārziņa vēstule sievai Marijai

Mīļais, Sisenīt!

Šovakar jūtos kā grēcinieks, klausīdamies kopā ar kungiem rafinēta cilvēka mākslas darinājumā, kamēr pa malām mazie ļautiņi, tauta,  skandinaja mūsu pašu “Līgo, līgo”, tad tik var īsti sajust, kads kontrasts ir starp tautas mākslu un mākslu. Bet iespaids tomēr bij. Šovakar ir atkal Šnēfogta koncerts, vēlāk paskatīšos, kas Dubultos programmā. Sveiks, mans sisenīt!

Tavs Emīls

Andrēja Pumpura vēstule Līzei Rātminderei

Kādu gadu 9. janvārī  uzausa kāda zvaigzne, kas deva Tev dzīvības gaismu; – pēc tam zvaigzne man – kas pauž cerību. Ai labā zvaigzne! Ļauj mīļu prātu šodien tavā sirdī būt priekam daudz un laimei; vienu acumirkli Tu varbūt iedomāsi mani.

 

Pāvils Rozītis

RUDENS NOSKAŅA.

(Veltīts mīļotajai)

Dzelt dienas . . .
Kā kāpas jūrmalā
plēn ilgas pēc Tevis
vienas . . .

Un izdziest diena, ataust rīts,
vīst skumjie rudens ziedi,
bet ilgas pēc Tevis kā skurbumā
mirst manas mīlas ziedi . . .

Vairs negribas just ka mīlējis
reiz tikai Tevi vienu,
kaut kādreiz ziedos to zīlējis,
nu mīlu rudens dienu . . .

Dzelt dienas . . .
Kā kāpas jūrmalā
plēn domas sietas pie Tevis . . .
Kā mirstošu ziedu skurbumā
es mīlu rudens dienas  . . .

 

Andrēja Pumpura vēstule dzejā nākamajai sievai  Edei.

Es lūdzu, lūdzu nebīsties,

Ja tumša nākamība,

Kas var tur pretī aizstāties,

Kur īsta mīlestība?

Šai ticībā es dzīvoju

Un mūžam tevi mīlēju!

Ak, kā man būtu grūt

No tev’ atstātam kļūt,

No sirds tev’mīlēju,

To tici man!

Tā sirds un viss mans prāts

Ir tevim davināts,

Es domāju ik dien’

Uz tevi vien.

Rainis – Aspazijai

 Rainis Rīgā 1894. gadā, starp 20. un 30. maiju (1. un 11. jūniju)

Cik Tu esi cietuse, mans nelaimīgais, slimais bērns! Tik daudz mīlestības, kā lai es to panesu, es neesmu to pelnījis. Es tikai šo vakaru dabūju Tavu vēstuli; un es, nelaimīgais, nevaru tikt pie Tevis ne šodien un ne rīt, nevaru apskaut Tavus ceļus un atdot sevi Tavās rokās. Es nevaru tikt vaļā un Tevi apmierināt. Ko lai muļķis papīrs Tev saka? Esi laba, mana dvēsele, taupi sevi, nedari mani nelaimīgu, nekas jau nav noticis, Tev jābūt man atkal mīļai un jautrai. Tiklīdz es esmu brīvs, es steidzos pie Tevis, es nevaru citād[i]; ja es tā nedaru labi, tad raksti man un es palieku mājās,
un rakstu Tev vēstuli. Esi laba, esi laba, mana sirds, nemoci sevi un mani, vai nav diezgan moku, ka mēs neredzējāmies, un Tu vēl rūgtini sevi ar domām. Esi atkal mīļa, nekas ļauns Tevi nedrīkst aizskart, Tev vajaga būt manai saulei. Esi mīļa, esi mīļa, saki, kas man jādara, varbūt tomēr labāk jāraksta. Esi mīļa, mana dzīvība, mana dvēsele, Tev jābūt manai dvēselei.

 

Ēriks Ādamsons – Mirdzai Ķempei
Rīgā 1931. gada 16. janvārī

Mana milzu lobēlija, mana govjķimene, mana
meža cigoriņsakne, Tu, mana romiešu kumelīte!
Pašlaik ar varmācīgu piespiešanos pabeidzu
kādu apcerējumu un, lai atsvaidzinātos, ātri pa-
ķēru j. Beheru un uzšķīru ļoti patīkamu dzejoli:

Verlassensein”:
– Lebendig werden rings um dich die Wände,
Die Türen gehen auf und zu,
Du siehst ein Zimmer – Hände fassen Hände,
Ein Mund küsst einen Mund, sagt glücklich “du!”

Mana gudrā, jaukā, labā draudzene, Tu mana
čūskusaknīte, manioka kociņš, melmeņzāle, vilk-
piene!
Man šķiet, it kā Tavas tik patīkamās plaukstas
būtu arvienu manās, Tavas lūpas būtu cieši pie ma-
nām, bet mana galva Tevī paslēpta starp krūtīm.
Es tagad daudz nelāga lietas rakstu naudas dēļ,
toties daudz laba lasu un galu galā varbūt arī kaut
ko ļoti labu ne drukāšanai, bet Tev uzrakstīšu!
Tādēļ tagad nekur neizeju. Varbūt tas mums
abiem nāks tikai par labu, jo arī Tu varēsi strādāt
(ko, ja vien iespējams, labāk gan tik daudz un cītīgi
nedari!) un bez tam es Tev tik ātri neapnikšu. Tikai,
lūdzu, lūdzu, kaut ko man atraksti, vienalga, vai
kaut ko niknu, vai mīlīgu, vai pamācošu, vai nerāt-
nu, vai jokainu, vai sērīgu.

 

Jāņa Sudrabkalna vēstule Birutai Skujeniecei

Biruta Neizteicamā!
Es nevaru aizbēgt nekur no sevis paša, es nevaru ilgāk panest
arī klusu ciešanas nastu. Vakar man bij jādeg jaunās un neizsa-
kāmās mokās; es redzēju, ka esmu tik svešs Jums, tik svešs. Es
neuzdrošinājos pieiet Jums klāt un nodot vēstules, kuras rakstu
jau mēnesi. Pielieku vienu no viņām tagad, – tā rakstīta vēl
vakar.
Biruta Zvaigžņainā –

Es zinu, cik pārdrošs, cik iedomīgs, cik smieklīgs es esmu,
iedrošinādamies domāt par Jums, rakstīdams Jums savu “Mīlu!”.
Es zinu to, ka priekš Jums es nekas nevaru būt. Bet es nevaru
paturēt ilgāk pie sevis šos vārdus; neizteikti tie izsūc visas manas
sirds asinis, tie izsūc manu dvēseli, kas tumsā un vientulībā sa-
deg savā kvēlumā.
Es lūdzos pēc Jūsu žēlastības. Tikai pēc žēlastības.
Jūs pazīstat mani, Jūs zināt, ka fantasts es esmu bijis no laiku
gala. Bet vai gan tas lai būtu tik nepiedodams grēks, ka es sap-
ņoju tagad par Jums?

Džosefīnei de Bogarnē

„Kops dienas, kad tu devies prom, ik mirkli esmu juties nomākts. Mana laime ir būt tev blakus. Teju nepārtraukti esmu atkal izdzīvojis mūsu kopīgās atmiņas. Es atceros tavas asaras, skaistumu un smaidu.. Nesalīdzināmās Džozefīnes šarms ir kā nerimstoša liesma manā sirdī. Vēl pirms pāris mēnešiem es domāju, ka tevi mīlu. Bet, kopš tu devies prom, es esmu apzinājies, ka mīlu tevi tūkstoš reižu spēcīgāk. Ar katru dienu kopš mūsu iepazīšanās esmu iemīlējis tevi arvien vairāk un vairāk…”

Napaleons Bonaparts


Rūdolfam Blaumanim – 160.

Pirms tālajiem 160 gadiem –  Jaungada pirmajā dienā – 1863. gada 1. janvārī Ērgļu muižas kalpu – Karlīnes un Matīsa Blaumaņu  ģimenē piedzimst pirmdzimtais Kārlis Rūdolfs Leonīds.

Neviens tad vēl nezin, ka šis cilvēks atstās lielu literāro  darbu klāstu latviešu tautai kā drāmas un noveļu žanra iedibinātājs ar stāstījumu par vienkāršas tautas dzīvi, mīlestību, dabu un darbu. Rakstnieks, kurš ir liels cilvēku dvēseļu pazinējs, pat varētu teikt psihologs, bieži vien lasītāju rosina uz pārdomām, kāpēc gan viens vai otrs literārais varonis tā ir rīkojies. Rakstnieka daudzi literārie darbi nu ir Latvijas kultūras kanons.

 1. gadā ģimene pārceļas uz Ērgļu “Brakiem” ar 200 pūrvietām zemes un 400 rubļu gada rentes maksu. Braku kalnā ēkas radušās ap 1810. gadu, un gadu gaitā te ir dzīvojušas vairākas zemnieku ģimenes. Kad te ienāca Blaumaņi, mājas izskatījušās nolaistas – nebija ne augļu dārza, ne koku, ne košumkrūmu. Vēlāk Blaumanis šo vietu iemīļojis un pēc paša ieskatiem sācis veidot to skaistu un pievilcīgu.

No rakstnieka stāsta: “Mājas sensenas, apjumtas ar salmu jumtiem, pieplakušas zemei, stāv uz plika kalna, pakļautas visiem vējiem. Esmu sastādījis kokus un krūmus”. Rakstnieka stādītie koki – liepu aleja, ābeļdārzs un dzīvžogs ap to, vecie vītoli pie Pirtsdīķa un par “Braku” simbolu kļuvušais Baltrozīšu krūms sētsvidū, stāsta par viņa dabas mīlestību un daiļuma izjūtu. “Braki” rakstnieka dzīves laikā nekļuva par viņa īpašumu, jo Ērgļu barons stūrgalvīgi nepārdeva nevienu savu rentes māju, kuri tās apsaimniekoja.

Tikai 1909. gadā “Brakus” beidzot izpērk rakstnieka brālis Arvīds Blaumanis un viņa ģimene saimnieko šeit līdz 1939. gadam, kad mājas un zemi pārdod lauksaimniecības kamerai.

Doma, ka “Brakos” būtu iekārtojams rakstnieka piemiņas muzejs, radās jau 1938. gadā. Taču pagāja 20 gadu, kamēr bijusī rentes māja pārtapa par R. Blaumaņa memoriālo muzeju.

Par muzeja dibināšanas datumu tiek uzskatīts 1959. gada 10. maijs, kad apmeklētājiem durvis vēra atjaunotā “Braku” dzīvojamā māja. Visas sētas rekonstrukcija tika pabeigta 1992. gadā. Atjaunoto Braku sētu veido 8 ēku komplekss, kas raksturīgs 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma Ērgļu novada zemnieka sētai. Reizē ar ēku kompleksu muzeja teritorijas 43 hektāros atjaunotas arī “Braku” mājas takas. Tās pieejamas tūristiem, sportistiem, dažādu nometņu dalībniekiem, bet it īpaši tās domātas R. Blaumaņa daiļrades cienītājiem. Latviskā lauku sēta stāsta gan par rakstnieka dzīvi, gan mūsu senču dzīvi. Šī vieta mūs uzrunā ar savu lauku mājas auru.

Izgūts no https://www.braki.lv/lv/par-muzeju-2374

Tīmekļa saitēs mēs atrodam daudz informācijas par rakstnieku:

https://enciklopedija.lv/skirklis/37544-R%C5%ABdolfs-Blaumanis

https://kulturaskanons.lv/archive/rudolfs-blaumanis/

https://www.la.lv/genials-bet-līdz-galam-neizprasts-blaumanis-2

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/ka-dzivoja-rudolfs-blaumanis.a403279/

https://www.santa.lv/raksts/ieva/rudolfs-blaumanis-visu-muzu-ilgojas-pec-majam-33865/

https://www.santa.lv/raksts/ieva/rudolfs-blaumanis-visu-muzu-ilgojas-pec-majam-33865/

Rūdolfa Blaumaņa darbi

Lugas

1891: “Zagļi”.
1892: “Ļaunais gars”.
1893: “Pazudušais dēls”.
1893: “Maija”.
1895: “Zelta kupris”.
1897: “Trīnes grēki”.
1897: “Potivāra nams”.
1901: “No saldenās pudeles”.
1902: “Skroderdienas Silmačos”
1904: “Indrāni”.
1905: “Ugunī”.
1908: “Sestdienas vakars”.

Noveles, stāsti un pasakas

1887: “Nezāle”.
1887: “Pērkoņa negaiss”.
1888: “Aizvien lillā”.
1888: “Spijēnos”.
1889: “Raudupiete”.
1889: “Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzējis”.
1890: “Īstā līgaviņa”.
1895: “Stāsts par cūku, kura runājuse”.
1898: “Salna pavasarī”.
1898: “Purva bridējs”.
1898: “Laimes klēpī”.
1899: “Nāves ēnā”.
1899: “Andriksons”.
1900: “Mopsis jeb Nelaime Tērbatas ielā”.
1901: “Dziru Miķelis”.
1904: “Stulbenis”.
1907: “Vecais cenzors”.
1907: “Mēmais precinieks”.
1907: “Kā Jānis mācījies par kalēju”.
1907: “Koka krusts”.
“Velniņi”.

Satīriskie feļetoni prozā

1894: “Labāko famīliju dzejnieks”.
1907: “Īsa pamācība mīlēšanā”.
1907: “Jocīgi kapu uzraksti”.

Dzeja

1900: neliels dzejoļu krājums “Ceļa malā” (kopā ar Andrievu Niedru).
Rakstījis dažādos dzejas veidos – gan mīlas un dabas liriku, gan dzejiski ritmizētu humoru, satīru, parodiju, tautasdziesmu reminiscences (“Šūpuļa dziesma”, “Tautasdziesma”), romances (“Vēl tu nezini”), balādes (“Tālavas taurētājs”), elēģijas (“Momento!“, “Zelta jaunība”) un odas (“Renatus“, “Mana lūgšana”).

Darbu pirmiestudējumi

1890: “Zagļi” Rīgas Latviešu teātrī.
1891: “Ļaunais gars” Rīgas Latviešu teātrī.
1893: “Pazudušais dēls” Rīgas Latviešu teātrī.
1896: “Trīnes grēki” Rīgas Latviešu teātrī.
1897: “Potivāra nams” Rīgas Latviešu teātrī.
1901: “No saldenās pudeles” Rīgas Latviešu teātrī.
1902: “Skroderdienas Silmačos” Rīgas Latviešu teātrī.
1904: “Burvis un puķes” Rīgas Labdarības biedrībā.
1904: “Indrāni” Rīgas Latviešu teātrī.
1905: “Ugunī” Rīgas Latviešu teātrī.
1908: “Sestdienas vakars” Rīgas Latviešu teātrī.
1908: “Pamāte” Rīgas Latviešu teātrī.
1910: “Genoveva” Liepājas teātrī.
1933: “Pēc pirmā mītiņa” Latvijas Nacionālajā teātrī.

Kopoti raksti

1909–1914: Kopoti raksti 7 sējumos (6. sējums nav iznācis).
1923–1928: Kopoti raksti 12 sējumos.
1946–1949: Kopoti raksti 5 sējumos.
1952–1958: Kopoti raksti 12 sējumos (ASV).
1958–1960: Kopoti raksti 8 sējumos.
1993–2000: Kopoti raksti 9 sējumos.

Izgūts no https://literatura.lv/lv/person/Rudolfs-Blaumanis/872362

Mārtiņam Zīvertam – 120.

Pirms 120 gadiem 5. janvārī Mežmuižas rentnieka ģimenē tagadējā Vilces pagastā dzimis dramaturgs Mārtiņš Zīverts. Mācījies Berķenes skolā, pēc Pirmā pasaules kara mācības turpinājis Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijā. Strādājis Jelgavas laikrakstā “Jaunais Zemgalietis” (līdz 1934) un sācis rakstīt lugas, kļūdams par vienu no ražīgākajiem un izcilākajiem latviešu drāmas meistariem. Lugas M. Zīverts raksta visu mūžu, piedzīvo neskaitāmus savu lugu uzvedumus gan klātienē, gan neklātienē.

Mārtiņš Zīverts (1903–1990) bija viens no izcilākajiem latviešu dramatiķiem, kura literārā darbība aptver gandrīz septiņus gadu desmitus, no 20. gadsimta 20. gadu sākuma līdz 80. gadu beigām. Latviešu teātros Zīverta darbi iestudēti kopš 1931. gada. Viņš strādājis arī kā praktizējošs dramaturgs Latvijas Nacionālajā teātrī no 1938. gada līdz 1940. gadam un Dailes teātrī no 1940. gada līdz 1944. gadam, rūpējoties par uz skatuves izrādīto darbu literārā teksta kvalitāti. Rakstnieka populārākajiem Latvijā sarakstītajiem darbiem pieder drāma “Āksts” (1937), komēdija “Minhauzena precības” (1941) un traģēdija “Vara”(1944). Zīverta dramaturģijā izkopts kamerlugas žanrs, koncentrēta lugas forma ar nedaudzām personām, galveno uzmanību pievēršot psiholoģiskajam raksturojumam. Izcilākajiem kamerlugu paraugiem pieder “Kāds, kura nav” (1947) un “Cenzūra” (1951). Trimdas apstākļos Zviedrijā Zīverts arī pats iesaistījies savu lugu iestudēšanā, darbojoties Stokholmas latviešu teātrī.

Dzimis rentnieka ģimenē. Tēvs no 1910. gada nomājis Vilces pagasta Vaitenes, ko ieguvis īpašumā. Vaiteņu kapos tēvs strādājis par zvaniķi.
Līdz 1944. gadam Mārtiņš Zīverts dzīvojis Latvijā, kopš 1944. gada līdz mūža beigām trimdā Zviedrijā.

Mārtiņa Zīverta darbi

1931: “Nafta” Latvijas Nacionālajā teātrī
1933: “Zelta zeme” Latvijas Nacionālajā teātrī
1934: “Jaunā demokrātija” Jelgavas Strādnieku teātrī
1936: “Galvu augšā!” Rīgas Mazajā teātrī
1936: “Tīreļpurvs” Rīgas Mazajā teātrī
1937: “Kolka” (“Lībiešu asinis”) Latvijas Nacionālajā teātrī
1937: “Āksts” Rīgas Vācu teātrī
1938: “Partizāni” Dailes teātra Mazajā ansamblī
1939: “Melngalvji” (“Trakais Juris”) Dailes teātrī
1939: “Cilvēks grib dzīvot” Latvijas Nacionālajā teātrī
1940: “Ķīnas vāze” Latvijas Nacionālajā teātrī
1941: “Minhauzena precības” Dailes teātrī
1942: “Čūska” Tautas teātrī
1943: “Nauda” Latvijas Nacionālajā teātrī
1944: “Pavēste” Tautas teātrī
1944: “Vara” Dailes teātrī
1946: “Karātavu komēdija” Lundas latviešu teātra kopā
1946: “Divkauja” Dānijas Latviešu teātrī Kēgē
1947: “Sievasmāte” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1947: “Riebeklis” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1947: “Kāds, kura nav” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1949: “Zaļā krūze” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1950: “Tvans” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1951: “Cenzūra” Londonas “Daugavas Vanagu” drāmas kopā
1953: “Meli meklē meli” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1953: “Lielo Grēcinieku iela” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1955:
 “Smilšu tornis” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1956:
 “Pēdējā laiva” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1959: “Raķete” Austrālijas Latviešu teātrī Sidnejā
1960: “Fiasko” Amerikas Latviešu teātra Vašingtonas ansamblī
1960: “Rūda” Austrālijas Latviešu teātrī Melburnā
1962: “Kā zaglis naktī” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1964:
 “Kurrpurrū” Kanādas “Daugavas Vanagu” teātrī Toronto
1965: “Durnā merga” Minsteres Latviešu ģimnāzijas teātrī
1965: “Fiksā ideja” Brisbenas “Daugavas Vanagu” dramatiskajā kopā
1967: “Kaļostro Vilcē” Austrālijas Latviešu teātrī Sidnejā
1968: “Rīga dimd” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1971: “Totems” Austrālijas Latviešu teātrī Melburnā
1980:
 “Kopenhāgenas dialogs” Stokholmas latviešu dramatiskajā kopā
1988: “Teātris” Austrālijas Latviešu teātrī Adelaidē

Izgūts no https://literatura.lv/lv/person/Martins-Ziverts/872160

Papildus ziņas par Mārtiņu Zīvertu var gūt vietnēs:

https://enciklopedija.lv/skirklis/40466

https://literatura.lv/lv/person/Martins-Ziverts/872160

Mārtiņa Zīverta jubilejas pasākums Vilces tautas namā

https://www.facebook.com/1132426036925086/photos/a.1143363969164626/2423294684504875/

Atceroties barikādes.

Mēs esam ar Tevi, Ukraina!

Bibliotēka aicina visus audzēkņus, studentus un mācībspēkus sekot līdzi patiesai informācijai, nepakļauties dezinformācijai saistībā  ar karu Ukrainā . Tālāk bibliotēka iepazīstina ar informatīvu  materiālu, kas ir izvilkums no Latvijas Unversitātes izveidota  informatīva  materiāla saviem studentiem, un sekojoši  tas  ir aicinājums ikvienam Latvijas iedzīvotājam laikā, kad sociālajā informācijas telpā saskaramies ar plašiem info materiāliem, kur diemžēl bieži ir grūti izvērtēt ziņu patiesumu.

Uzticami ziņu avoti un dezinformācijas apkarošana.

Aicinājums izmantot tikai pārbaudītus informācijas avotus – valsts iestāžu mājaslapas un sociālo mediju kontu profilus, kā arī medijus, kas sevi pierādījuši kā plaši atpazīstamus objektīvas informācijas ieguves avotus. Informāciju par kara norisi latviešu valodā vienkopus var smelties Latvijas Sabiedrisko mediju ziņu portālā (https://lsm.lv), kā arī televīzijas ziņu kanālos LTV1 (https://ltv.lsm.lv/lv/ltv1 ) un TV3 (https://tv3.lv ).

Aktuālajai informācijai par valsts iestāžu darbību var meklēt Ārlietu ministrijas mājaslapā (https://mfa.gov.lv/lv ) un Iekšlietu ministrijas mājaslapā (https://iem.gov.lv/lv ). Informācijai angļu valodā iespējams sekot līdzi gan starptautiskajos medijos, kā piemēram, BBC News (https://bbc.com), CNN (https://edition.cnn.com/)  un Euronews (https://www.euronews.com/ ), kā arī vairākos Ukrainas ziņu kanālos, kas sniedz operatīvu informāciju par notiekošo karadarbību:

Operatīvas palīdzības sniegšana Ukrainas bēgļiem Latvijas sabiedrība ir izrādījusi nenovērtējamu atbalstu Ukrainai, taču darbs pie praktiskas palīdzības sniegšanas kļūst arvien intensīvāks. Rīgas Kongresu namā (Krišjāņa Valdemāra iela 5) darbu uzsācis vienotais atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem, kur iespējams saņemt visa veida palīdzību sākot no dokumentu kārtošanas līdz dzīvesvietas un darba iespēju piešķiršanai. Ikvienu, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem, reģistrēties https://www.ukraine-latvia.com/lv! Šajā saitē pieejama arī visa aktuālā atbalsta iespēju pieteikšana nacionālā līmenī. Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” (+371 27380380).

Jebkuram, kaut šķietami nelielam ziedojumam pašreiz ir liela nozīme. Latvijas labdarības organizācija Ziedot.lv https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203  turpina līdzekļu vākšanas kampaņu Ukrainas atbalstam. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” piedāvā bezmaksas atbalsta pakalpojumus Rīgā bēgļiem no Ukrainas. Vairāk informācijas https://www.redcross.lv/  Lugums  pašiem nedoties uz Polijas–Ukrainas robežu ar mērķi censties palīdzēt, jo, kā apstiprina organizācijas un valsts iestādes Polijā un Ukrainā, tādējādi rodas haoss un rindas, kas kavē ukraiņu bēgļu nokļūšanu drošībā Eiropas Savienībā.

Diennakts palīdzība grūtās situācijās pieejama pa telefonu, zvanot Krīžu un konsultāciju centram “Skalbes” +371 116123, centrs darbojas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Aicinām iepazīties ar bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, kas ērti pieejams latviešu, angļu un krievu valodā portālā https://www.sargs.lv/lv.

(Izmantots no informācijas avota LU studentiem, izgūts no https://luis.lu.lv/lu/zin_file/26470 .)

Šo dienu ieskats Ukrainas bibliotēkā:

https://www.npr.org/2022/03/09/1085220209/ukraine-libraries-bomb-shelters?fbclid=IwAR26elCeN8k3wYY0Wbhp20SIGCc5AhQAmXuz9OkaSbIEQN_wRCRw6d0a6bQ

Vēsturiski izglītojošas lekcijas:

Galvenais par Ukrainas militāro un politisko vēsturi 19. -20. gadsimtā.

https://www.youtube.com/watch?v=vMdT4IGLuuA

Krievzeme vai Krievija. Ukrainas konflikts un viduslaiku vēsture.

https://www.youtube.com/watch?v=uC11tEm2iQQ

Grāmatas Latvijai.

   

Grāmatas vienā solī ar latviešu kino un teātri.

No sērijas “Mēs Latvija – 20. gadsimts.”

Māras Zālītes un Vizmas Belševicas darbi par dzīvi Latvijā 2.  pasaules kara un pēckara gados.

Anšlava Eglīša darbi no Latvijas dzīves 20. gadsimta 30. gados.

Anšlavs Eglītis. No Inciema līdz Holivudai.

Sērija “Es esmu”- latviešu rakstnieku darbi par latviešu rakstniekiem.

Taps grāmatu sērija “Es esmu..”: 12 rakstnieki un 12 literatūrzinātnieki par 12 klasiķiem.

Ingunas Baueres darbi Latvijai.

Rakstniece, kura pēta, apraksta un ievij daiļliteratūrā Latvijas vēstures notikumus, Latvijas dzejnieku, rakstnieku, literātu un citu kultūras , izglītības pirmo dibinātāju biogrāfijas, viņu stiprās sievietes, bez kurām visticamāk nebūtu šo dižo vīru un viņu ieguldījuma Latvijai.

Grāmatu kods. Romāns ‘Elīze Fon Der Reke. Soļi rītausmā”.

Dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Daina Avotiņai – 95

Ar Latviju vienā mēnesī dzimšanas dienu svin Daina Avotiņa. Viņas pirmis dzejoļu krājums  “Magoņu varsara” dzimst  1965.  gadā reizē ar Dzejas dienām. Daina Avotiņa stāv klāt pie Dzejas dienu dibināšanas šūpuļa, un arī turpmākos gados viņai ir liela nozīme pie to organizēšanas. Daina Avotiņa ar kritisku aci vērtē dažus savus padomju laikā tapušos darbus, it īpaši pirmo dzejoļu krājumu, bet viņa arī atzīst, ka tai laikā ticējusi tam ideālam. Viņa atzinīgi vērtē savus ar dvēseli rakstītos darbus. Iestājoties neatkarības laikam Daina Avotiņa jau mūža briedumā raksta vēsturiskus romānus, atmiņu romānus, stāstus. Vēstures stundās ieteicams izlasīt romānu “Kad lausks cērt”, kā izsakās pate rakstniece, to var dēvēt arī par dokumentālu darbu. Tāpat  pārējie darbi ir nākuši no dzīves un rakstnieces dvēseles, un tas ir 20. gadsimta neformāli vēstures skatījumi.

Staiceles pilsēras bibliotēka. Saruna ar Dainu Avotiņu.

Dainas Avotiņas ievērojamākais devums Latvijai.

     

  

Jaunās grāmatas.

     Latviešu tautai kultūrvēsturisks mantojums ir ari  Raiņa un Aspazijas vēstules. Tagad jau mēs zinām, ka Aspazija nerealizēja visu savu talantu, viņa ziedoja sevi, lai Rainis spētu strādāt un radīt kultūrai paliekošus darbus.

     Tā šo stāstu varētu turpināt. Šis gan nav aicinājums apslāpēt savus talantus un ziedoties. Tas ir stāsts par mūsu Latvijas vēsturi un par to, cik dažāda mēdz būt mīlestība.

Bibliotēka rosina  lasītājus iepazīties ar jaunajām grāmatām, kas vedina uz jaunām zināsanām.

Tālāk izlases foto ar  bibliotēkā ienākušajām grāmatām.

Bibliotēka aicina  noskatīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas video par projektu “Zenīt stāsti” , 2021. gada 21. janvāra tiešsaisti . Izgūts no:

Projekts “Zenit stāsti”

Tas ir stāsts  gan par mūsu Nacionālās bibliotēkas, gan Jelgavas, Daugavpils un Liepājas lielo bibliotēku ieguldījumu šo Zenītstāstu radīšanā , gan liek aizdomāties ik vienam bibliotekāram,  vēsturniekam, pedagogam , kultūras darbiniekam un ikvienam mūsu Latvijas iedzīvotājam.

Ko es varu darīt, lai rastos šādi stāsti, lai mēs katrs zinātu savu dzimtas vēsturi, un atstātu paliekošas vērtibas Latvijas kultūrvēsturei?

Click here to add your own text