Ķīmijas tehnoloģijas

Profesionālās izglītības programmas “Ķīmisko procesu tehniķis” mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot ķīmisko procesu tehniķi, kurš ražo ķīmisko un bioķīmisko produktu, aktīvo vielu vai kosmētiskas un parfimērijas produktus, lietojot ražošanas iekārtas, dokumentē ražošanas procesa tehnoloģiskos parametrus; apkopo un novērtē procesa rezultātus, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības.

Profesionālās kvalifikācijas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 

 • Sagatavot ražošanas telpas, iekārtas, ierīces un komunikācijas darba procesam;
 • Novērtēt ražošanas iekārtu, ierīču un komunikāciju tehnisko stāvokli un gatavību darbam;
 • Sagatavot darba vietu darba uzsākšanai un sakārtot darba vietu, beidzot darbu;
 • Uzturēt ražošanas tehnoloģiskās iekārtas tīrībā un kārtībā;
 • Novērtēt un sagatavot izejvielas un materiālus ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskajam procesam;
 • Veikt stingrai uzskaitei pakļauto vielu reģistrāciju atbilstoši normatīvajiem dokumentiem;
 • Nodrošināt ķīmiskās ražošanas tehnoloģisko procesu atbilstoši ražošanas dokumentācijai un darba uzdevumam;
 • Kontrolēt ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskā procesa parametrus atbilstoši normatīvās dokumentācijas prasībām;
 • Novērtēt ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskā procesa rezultātus;
 • Precīzi dokumentēt ķīmiskās ražošanas tehnoloģiskā procesa norisi un novirzes;
 • Patstāvīgi strādāt klasificētajās telpās;
 • Piemērot standartoperāciju procedūras un citas reglamentējošās instrukcijas, veicot ražošanas tehnoloģisko procesu;
 • Ievērot labas ražošanas prakses principus, veicot ražošanas tehnoloģisko procesu;
 • Veikt izejvielu iekrāvumu aprēķinus ražošanas tehnoloģiskā procesa ciklam vai posmam;
 • Aprēķināt un novērtēt ražošanas tehnoloģiskā procesa starpprodukta/gatavā produkta iznākumu;
 • Izveidot un novērtēt ražošanas tehnoloģiskā procesa materiālo bilanci;
 • Paņemt starpprodukta un/vai gatavā produkta paraugu kvalitātes kontrolei;
 • Sagatavot starpprodukta un/vai gatavā produkta paraugu kvalitātes kontrolei;
 • Nodot starpprodukta un/vai gatavā produkta paraugu kvalitātes kontrolei;
 • Fasēt gatavo produktu;
 • Iepakot gatavo produktu;
 • Marķēt gatavo produktu.

Profesionālās izglītības apguves iespējas:

Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Ķīmisko procesu tehniķis Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas īstenošanas ilgums stundās 960 stundas
LKI līmenis 4.LKI līmenis
Izglītības klasifikācijas kods 30T 528 01 1

Profesionālās izglītības programmas “Ķīmijas laborants” mērķis:

Izglītības procesā sagatavot ķīmijas laborantu, kurš vecākā speciālista uzraudzībā sagatavo ķīmiskās vielas, maisījumus un materiālus sintēzei un testēšanai, veic sintēzi vai tās daļu un testēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Profesionālās kvalifikācijas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Sagatavot ķīmijas laboratorijas telpas ķīmisko vielu paraugu ņemšanai, testēšanai un sintēžu veikšanai;
 • Sagatavot iekārtas, ierīces un tehniskās komunikācijas darbam ķīmijas laboratorijā un novērtēt iekārtu, ierīču un tehnisko komunikāciju gatavību darbam;
 • Sagatavot un novērtēt materiālus un ķīmiskās vielas darbam ķīmijas laboratorijā;
 • Novērtēt materiālus un reaģentu atbilstību kvalitātes specifikācijai;
 • Sagatavot testēšanai un sintēžu veikšanai nepieciešamos laboratorijas traukus;
 • Svērt ķīmiskās vielas un vielu maisījumus, izvēloties piemērotu mērinstrumentu;
 • Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus, veicot telpu, iekārtu, ierīču, komunikāciju un ķīmisko vielu sagatavošanu;
 • Sagatavot ķīmisko vielu paraugus, tos šķīdinot;
 • Sagatavot ķīmisko vielu paraugus, tos sasmalcinot;
 • Dokumentēt sintēžu darba gaitu;
 • Dokumentēt testēšanas darba gaitu;
 • Apkopot testēšanas un sintēžu datus;
 • Veikt testēšanu un sintēžu rezultātu aprēķinus;
 • Izmantot statistiskās metodes testēšanas un sintēzes rezultātu izvērtēšanā.

Profesionālās izglītības apguves iespējas:

Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Ķīmijas laborants Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Programmas īstenošanas ilgums stundās 640 stundas
LKI līmenis 3. LKI līmenis
Izglītības klasifikācijas kods 20T 528 01 1