Olaines ķīmiķu skolas vēsture

1958. gadā PSRS Ministru padome pieņem lēmumu par ķīmisko rūpnīcu celtniecību Latvijā un izvēlas vietu Rīga-Jelgava ceļa tuvumā. Sākās Olaines pārtapšana no neliela kūdras fabrikas strādnieku ciemata par ķīmiskās rūpniecības pilsētu. 1957. gadā Latvijas PSR valdība nolemj likvidēt līmes fabriku Rīgā un pārcelt to uz Olaini. 1963. gadā Olainē izveidoja Bioķīmisko cehu. 1965. gadā darbu uzsāka Latvijas ķīmisko reaktīvu rūpnīca, vēlāk Plastmasu pārstrādes rūpnīca un Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca. Visām šīm rūpnīcām bija nepieciešami kvalificēti darbinieki – kadri. Nepieciešama skola, kas tos sagatavo, 1964.gadā jaunajā ķīmijas pilsētā atklāj Olaines 35. Pilsētas profesionāli tehnisko skolu (PPTS).

Skolā sagatavoja strādniekus Olaines ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem (Olaines ķīmisko reaktīvu un Olaines plastmasas pārstrādes rūpnīcai). Mācību korpusi un kopmītnes bija vienas no pašām pirmajām jaunuzceltajām ēkām topošajā Olaines pilsētā. Jau no pirmsākumiem skolā bija labs tehniskais nodrošinājums – moderni aprīkotas laboratorijas, savas darbnīcas (frēzētava, virpotava). Profesiju apguva raudzēšanas procesu aparātstrādnieki, fermentu ražošanas aparātstrādnieki, nukleotīdu ražošanas aparātstrādnieki, ķīmiskās rūpniecības laboranti-analītiķi, plastmasas presētāji, plastmasas liešanas aparātstrādnieki, ekstrūzijas mašīnu aparātstrādnieki. Skolas absolventi kļūst par rūpnīcu kolektīvu kodoliem.

1968.gadā pēc celtniecības darbu beigšanas un materiālās bāzes nokomplektēšanas 35. Pilsētas profesionāli tehniskā skola tika pārveidota par 35.pilsētas profesionāli tehnisko vidusskolu (PPTV). 1968. gada 1.septembrī atklāja jaunas specialitātes: plaša profila ķīmiskās rūpniecības aparātstrādnieks; plastmasas pārstrādes aparātstrādnieks; virpotājs; frēzētājs; ķīmiskās rūpniecības iekārtu remontatslēdznieks; ķīmiskās rūpniecības iekārtu elektriķis; galdnieks; kontrolmērinstrumentu atslēdznieks. 35.pilsētas profesionāli tehniskā vidusskola gatavoja speciālistus Olaines ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, kā arī visiem lielākajiem republikas uzņēmumiem (RAF, «Rigahimmaš» u.c.). Septiņdesmitie gadi bija skolas ziedu laiki – profesiju vienlaikus apguva ap 1000 audzēkņu, jo to mācīties nāca gan vidusskolu beigušie, gan pēc astotās klases, bija arī kvalifikācijas celšanas grupas. Daudzi atbrauca uz Olaini, lai iegūtu izglītību un strādājot vairākus gadu desmitus Olaine kļūst par viņu mājām.

Izpildot PSKP CK un PSRS Ministru Padomes 1981. gada 24.jūnija lēmumu «Par tālāku ķīmijas, bioloģijas un biotehnoloģijas attīstību un izmantošanu medicīnā, lauksaimniecībā un rūpniecībā», tika izdota PSR Ķīmiskās rūpniecības ministrijas pavēle (1983.gada 11.februārī) par Olaines tehnoloģiskā tehnikuma izveidi uz Olaines 35.PPTV bāzes. Tehnikums atradās tieši Ķīmiskās rūpniecības ministrijas pakļautībā. Izveidotas izglītības programmas kā Analītiskā ķīmija, Ķīmisko reaktīvu un īpaši tīro vielu tehnoloģija, Plastmasas izstrādājumu tehnoloģija, Ķīmiskās, gāzes un naftas pārstrādājošo uzņēmumu iekārtas. Mācības notika gan dienas, gan vakara nodaļās. Zinātniski

 • pētnieciskā ražošanas apvienība «Biohimreaktiv» un Olaines Plastmasu pārstrādes rūpnīca nodrošināja tehnikuma materiāli tehnisko bāzi un deva nozīmīgu ieguldījumu tehnikuma attīstībā. Reorganizējot Olaines 35.PPTV, 1983.gada 9.martā tika izveidota arī 15.Tehniskā skola, kurā audzēkņi apguva laboranta, galdnieka, pārdevēja, piena produktu ražošanas aparātstrādnieka, elektromontiera, maiznieka specialitāti.

Lai pilnveidotu profesionāli-tehnisko apmācību un celtu tās lomu kvalificētu strādnieku sagatavošanā, 1984.gadā valsts reorganizēja profesionāli-tehniskās iestādes, tika izveidotas vidējās izglītības profesionāli tehniskās skolas, tāpēc uz 15.TS bāzes tika izveidota 35.PTVS.

1989.gada 1.septembrī pēc PSPS Ministru Padomes lēmuma Olaines tehnoloģiskais tehnikums tika nodots Latvijas PSRS Tautas izglītības ministrijas pakļautībā. Saskaņā ar Latvijas Tautas izglītības koncepciju, profesionālās izglītības satura pārveidi un mācību procesa demokratizāciju Latvijas PSRS Tautas Izglītības Ministrija izdeva pavēli «Par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas izveidošanu».

No 1990.gada 1.septembra uz Olaines tehnoloģiskā tehnikuma un Olaines 35. PTVS bāzes tika izveidota jauna tipa mācību iestāde – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža.

Iegūstot vidējo speciālo izglītību:

 • Rūpnīcu un civilēku montāža un ekspluatācija
 • Pārtikas produktu analīze un kontrole
 • Vides aizsardzība
 • Bioķīmisko preparātu tehnoloģija
 • Piena un piena produktu tehnoloģija
 • Rūpniecisko iekārtu apkalpošana un remonts
 • Galdnieks

Iegūstot arodizglītību, mācību laiks 4.gadi pēc 9.klases:

 • Maiznieks
 • Konditors

Olaine kļūst par augstskolas pilsētu. Pirmā augstskola Rīgas rajonā. 2003. gadā top augstskola (2002. gada 14. novembrī izglītības iestāžu Reģistrā) – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža. 2003.gadā uzsākta 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studentu uzņemšana studiju programmās

«Pārtikas produktu kvalitātes kontrole», «Vides aizsardzības tehnoloģija» un «Biotehnoloģija».

 1. gadā no Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas tika pārņemta 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”.

Olaines Mehānikas un tehnologijas koledžas darbības apliecinājums un vērtība ir absolventi. Kopš 2003.gada līdz šim brīdim diplomus par 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņēmuši 384 absolventi, tiesa ne visiem tas ir pa spēkam, jo šajā laika posmā imatrikulēti ir 720 studenti. Izglītībai koledžā ir vērtība un par to ir jāpacīnās! Jaunie speciālisti uzrāda augstus darbā iekārtošanās rādītājus. Ar ķīmiķa kvalifikāciju paveras daudz iespēju, jo katrs, kurš saņem diplomu ir sava aroda meistars. Paldies kolēģiem, sadarbības partneriem un studentiem par atsaucību, rezultatīvu darbu un profesionālo ieguldījumu. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar nozares asociācijām un vadošajiem uzņēmumiem, prakses vietam, īstenojot prakses uzdevumus reālā darba vidē, ar darba tirgus prasībām un iespējām, tiek nodrošināta praktisko mācību kvalitāte, nostiprinot teorētiskās zināšanas.

Pagājušā laika liecinieki ir padarītie darbi un no 2017.gada līdz 2020.gadam aktīvs darbs tiek veikts infrastruktūras sakārtošanā, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu – modernizējot mācību bāzi. Veidojot 11 jaunas laboratorijas, iegādājoties mūsdienīgas iekārtas un aprīkojumu, informācijas komunikāciju tehnoloģijas un papildinot bibliotēkas krājumus, jo OMTK misija ir sagatavot profesionālus, augstas raudzes speciālistus Latvijas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides, pārtikas un to saskarnozarēs ilgtspējīgā un kvalitatīvā izglītības procesā modernu tehnoloģiju vidē izglītības programmās ar augstu pievienoto vērtību.

Laikam ritot, mainās skolas nosaukumi un pakļautības, bet gods vadīt ķīmiķu skolu Olainē ir direktoriem:

 • Broņislavs Zukulis
 • Lidija Ozola
 • Vladislavs Kaševskis
 • Viktors Malaševičs
 • Modris Mastiņš
 • Svetlana Siņicina
 • Valērijs Dobroštans
 • Valērijs Krupskis
 • Juris Gerasimovs
 • Dace Vilkena

Ir 2019.gada pavasaris, koledža ir jauna posma sākumā, atkal reorganizācijas priekšvakarā. Viedi vārdi – pastāvēs, kas pārmainīsies! No 2019.gada 1.jūlijā koledža iegūst jaunu nosaukumu: Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža, kļūstot par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūru.

Novēlot Olainē ķīmiķu skolai vēl ilgi būt, nezaudēt līdzšinējos sasniegumus, turpināt attīstīties un kvalitatīvi pilnveidoties, sekot līdzi novitātēm attiecīgajās tautsaimniecības nozarēs, kā arī aktuālākajām tendencēm Latvijā un pasaulē.

Olainē, 2019.gada martā