Mācību programmas

Biotehnoloģija

ir speciālists, kurš patstāvīgi veic biotehnoloģiskos procesus vai to daļu (rūgšanas procesus, fermentācijas procesus, biooksidēšanas u.c.) atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai. Piedalās biotehnoloģisko ražošanas procesu pētījumos un apkopo to rezultātus.

Pamatuzdevumi:

 1. strādāt ar mikroorganismu kultūrām un ķīmiskajām vielām, ievērojot darba drošības noteikumus.
 2. sagatavot barotni atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai un veikt eksperimentus/pētījumus barotnes optimizācijas nolūkos.
 3. sagatavot sējmateriālu, reaģentus un izvēlēties piemērotākos materiālus biotehnoloģiskajam procesam atbilstoši reglamentējošai dokumentācijai.
 4. veikt biotehnoloģiskos ražošanas procesus, ievērojot standartu operāciju procedūras un pielietojot labas ražošanas prakses principus
 5. noņemt paraugus kvalitātes kontrolei, izvērtēt un apkopot testēšanas rezultātus atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai.
 6. atdalīt biomasu, izdalīt un attīrīt galaproduktu.

Biotehnoloģisko procesu tehniķis strādā ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas, kosmētikas un parfimērijas, pārtikas un vides nozares uzņēmumā.

Ķīmijas tehnoloģijas

ir speciālists, kurš patstāvīgi veic ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās testēšanas, izmantojot klasiskās un instrumentālās testēšanas metodes.

Pamatuzdevumi:

 1. Noņemt izejvielu, materiālu un produktu paraugus;
 2. Sagatavot paraugus, palīgmateriālus, šķīdumus un barotnes testēšanai;
 3. Veikt paraugu analīzes atbilstoši apstiprinātajai dokumentācijai;
 4. Apkopot un izvērtēt iegūtos analīžu rezultātus.

Analītiskās ķīmijas tehniķis strādā ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas, kosmētikas, parfimērijas vai pārtikas ražošanas uzņēmumā – A/S Grindeks, A/S Olainfarm, AS “Madara Cosmetics”, SIA “Stenders”, Institūta “BIOR” u.c.

ir speciālists, kurš patstāvīgi veic parfimērijas un kosmētikas produktu iegūšanas tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai.

Pamatuzdevumi:

 1. veikt kosmētiskās masas un parfimērijas šķidruma sagatavošanu
 2. patstāvīgi un precīzi veikt parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu ražošanas tehnoloģisko procesu atbilstoši uzņēmuma plāniem un tehnoloģiskajām instrukcijām.
 3. noņemt, noformēt un testēt izgatavotās kosmētiskās masas un parfimērijas šķidruma paraugus kvalitātes kontrolei atbilstoši instrukcijai.
 4. plānot, organizēt un uzraudzīt kosmētiskās masas un parfimērijas šķidruma fasēšanas procesu, iepakošanu un marķēšanu.

Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis strādā parfimērijas un kosmētikas nozares uzņēmumos – SIA “Kiwi Cosmetics”, AS “Madara Cosmetics”, SIA “Stenders” u.c.

ir speciālists, kurš patstāvīgi veic farmaceitiskās ražošanas procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai tam paredzētajās iekārtās.

Pamatuzdevumi:

 1. Nodrošināt farmaceitiskās  ražošanas higiēnas prasības;
 2. Veikt farmaceitiskās ražošanas procesu, uzturot tehnoloģiskos parametrus atbilstoši ražošanas dokumentācijai un darba uzdevumam;
 3. Noteikt neiepakotās gatavās zāļu formas iznākumu;
 4. Marķēt neiepakoto zāļu formu;
 5. Iepakot gatavo zāļu formu.

Farmaceitisko procesu tehniķis strādā ķīmijas, farmācijas nozares uzņēmumos – A/S Grindeks, A/S Olainfarm, SIA PharmIdea u.c.

Inženiermehānika

strādā bioķīmiskās un ķīmiskās  rūpniecības uzņēmumos vai privātfirmās ar dažādu fizikāli-ķīmisko procesu iekārtām. Iekārtu mehāniķis veic tehniskus un inženiertehniskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu.

Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis plāno, organizē un vada iekārtu montāžas un remonta darbus; atbild par montāžas, ekspluatācijas un remonta procesu; nodrošina darba drošības tehnikas izpildi iekārtu montāžas, ekspluatācijas un remonta laikā. Iekārtu mehāniķis spēj organizēt privāto uzņēmumu augstākstāvošas personas vadībā.

Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķim ir pienākums ne tikai veikt remontdarbus, bet arī veikt darbus pie tehniskās dokumentācijas (ko veiksmīgi un perfekti izpilda arī sievietes):

 • Iekārtu remontdarbu dokumentācijas un tehniskās dokumentācijas sastādīšana un noformēšana, izmantojot dažādas datorprogrammas.
 • Darba rasējumi zīmuļu tehnikā un AutoCAD programmā: detaļu darba rasējumi, mezglu kopsalikuma rasējumi, dažādas shēmas.
 • Rasējumu un instrukciju komplektācija. Prakšu laikā un pēc koledžas beigšanas jauniešiem ir iespēja strādāt jebkura uzņēmuma tehniskajā strukturvienībā un konstruktoru nodaļā.

Pārtikas produktu kvalitātes kontrole

strādā pārtikas ražošanas uzņēmumos, ar tiem saistītās laboratorijās vai kvalitātes kontroles laboratorijās.

Pamatuzdevumi:

1.  Sagatavo testēšanai laboratorijas iekārtas, traukus, reaģentus un barotnes.

2. Veic vides, izejvielu, materiālu, starpproduktu un gatavā produkta paraugu noņemšanu, to fizikāli – ķīmisko un mikrobioloģisko, kā arī sensoro testēšanu.

3.  Pārzina HACCP un labas ražošanas prakses vadlīnijas, pārbauda higiēnas prasību ievērošanu pārtikas ražošanas uzņēmumos, identificē riskus, kas saistīti ar pārtikas ražošanu un/ vai apriti.

4. Pārzina ar pārtikas  apriti un ražošanu saistītos tehnoloģiskos procesus,  piesārņojuma riskus un to novērtēšanu.

Pārtikas kvalitātes kontrolieris  Latvijā strādā  tādos uzņēmumos kā  Zemkopības Ministrijas Pārtikas un Veterinārajā dienestā, ar kosmētikas ražošanu saistītos uzņēmumos, kā A/S Madara, SIA Kiwi Cosmetics, lielākajā piena pārstrādes uzņēmumā Latvijā  A/S Food Union, maizes un konditorejas ražošanas uzņēmumos, gaļas pārstrādes uzņēmumos, kā arī lielo ēdināšanas uzņēmumu tīklā, piemēram,  SIA Lido, SIA Rāmkalni, A/S Orkla u.c.

Vides aizsardzība

darba prioritāte ir zaļo tehnoloģiju izmantošana.  Viņš piedalās atkritumu apsaimniekošanas, ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas, kā arī citu vides aizsardzības procesu īstenošanā.

Pamatuzdevumi:

 • veikt tehnoloģisko procesu norises uzraudzību;
 • dokumentēt tehnoloģisko procesu parametrus(datus);
 • veikt vienkāršu testēšanu laboratorijā;
 • analizēt testēšanas un ražošanas procesa datus;
 • piedalīties vides kvalitātes monitoringā;
 • plānot un organizēt izpildāmo darbu.

Vides tehniķis strādā ūdens apgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas/pārstrādes, vides piesārņojuma izpētes un novēršanas uzņēmumos.