Normatīvie dokumenti

Kārtība Covid-19 risku mazināšanas pasākumiem RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā 2022./2023.mācību/studiju gadā 

Garderobes un individuālo skapīšu lietošanas noteikumi

Sporta zāles un koplietošanas telpu IKN

Audzēkņu pašpārvaldes darbības nolikums

Noteikumi par izglītojamo uzņemšanas kārtību RTU OTK 2022./2023. akadēmiskajā gadā

ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU STRATĒĢIJA 2021. – 2027. gadam

ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU STRATĒĢIJA 2021. – 2027. gadam ENG

Studiju organizācijas kārtība RTU OTK no 2021. gada 15.novembra

Noteikumi dalībai tiešsaistes nodarbībās

Par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu

Kārtība par klātienes, daļēji attālināto un attālināto mācību procesa
īstenošanu 2021./2022.m.g.

Informācija par videonovērošanu izglītības iestādē

Kārtība, kādā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības pasākumi

Privātuma politika

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Trauksmes celšana

Dienesta viesnīcas telpu lietošanas noteikumi

Dienesta viesnīcas virtuves izmantošanas noteikumi  Nr.2

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi īrniekiem-izglītojamajiem

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Izglītojamo kavējumu reģistrēšanas kārtība : _.docx_  ;

Profesionālās vidusskolas audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Noteikumi par masu pasākumiem

Nolikums par audzēkņu atestāciju

Drošības noteikumi ķīmijas, mikrobioloģijas, bioloģijas un biotehnoloģijas laboratorijās

Kvalifikācijas prakses organizēšanas kārtība

Stipendiju piešķiršanas nolikums