Studiju programmas


Biotehnoloģijas speciālists strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto biotehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

Biotehnoloģijas speciālists veic pētījumus, konsultē, izstrādā, organizē un vada biotehnoloģiskos procesus. Organizē un vada iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši noteikumiem, instrukcijām, standartiem, likumdošanai, vada citus darbiniekus.

Studiju programma: Biotehnoloģija

Programmas veids: īsā cikla augstākā profesionālā izglītība

Studiju virziens: Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

Programmas kods: 41 526

Iegūstamā kvalifikācija: Biotehnoloģisko procesu speciālists

Prasības: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs

Kredītpunkti: 100 KP

150 ECTS

Studiju ilgums: 2,5 gadi

Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene, 3 reizes nedēļā

Studiju maksa: Valsts budžeta finansēta vieta

Stipendija: 140 EUR (konkursa kārtībā)

Īstenošanas valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība

Mērķis ir sagatavot 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas biotehnoloģijas procesu speciālistus bioķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru uzņēmumiem, pārtikas rūpniecības uzņēmumiem, kur izmanto biotehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijām, kur pielieto biotehnoloģiskās metodes un paņēmienus produkcijas pilnveidošanā vai testēšanā. Sagatavot biotehnoloģisko procesu speciālistus, kas organizē, vada un pilnveido biotehnoloģiskos ražošanas procesus, pilnveido tehnoloģiju pielietošanu un piedalās jaunu biotehnoloģisko produktu un ražošanas procesu izstrādē.

Uzdevumi:

 1. Nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienīgu, biotehnoloģijas nozares aktuālajām tendencēm, darba tirgus prasībām un biotehnoloģisko procesu speciālista profesijas standartam atbilstošu studiju saturu un realizāciju.
 2. Realizēt uz nepieciešamo profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību orientētu studiju procesu, īpašu uzmanību veltot praktiskajiem un laboratorijas darbiem, kas veikti mūsdienīgās un moderni aprīkotās un studiju saturam piemērotās laboratorijās.
 3. Nodrošināt profesionālo prasmju mērķtiecīgu apguvi, atbildot uz darba devēju pieprasījumu un atbilstoši ķīmijas un biotehnoloģijas nozares prasībām, ciešā sadarbībā ar darba devējiem studiju prakšu ietvaros.
 4. Rosināt un atbalstīt studentus pētniecisko prasmju attīstīšanā un pētnieciskajā darbībā patstāvīgajās studijās, kursa darbu un kvalifikācijas darba izstrādes gaitā.
 5. Nodrošināt tādu izglītības kvalitāti, lai absolventi varētu turpināt izglītību 6. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās un citās augstākās izglītības programmās. Iedvesmot un ieinteresēt nepārtrauktai profesionālai pilnveidei.

Studiju rezultāti:

Zināšanas

1.1. Pārzina biotehnoloģiskās ražošanas procesus un tehnoloģijas.

1.2. Zina un izprot, kā plānot un vadīt biotehnoloģisko ražošanas procesu.

1.3. Pārzina normatīvo regulējumu biotehnoloģijas nozarē.

Prasmes

2.1. Spēj izveidot, lasīt, lietot biotehnoloģiskā ražošanas procesa shēmu iekārtu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai.

2.2. Spēj nodrošināt biotehnoloģisko ražošanas procesu, energonesēju un izejmateriālu izvēli, produkta izdalīšanu, attīrīšanu, nodošanu tālākai virzībai.

2.3. Prot izvērtēt biotehnoloģisko ražošanas procesu.

Kompetence

3.1. Spēj īstenot, pārvaldīt un optimizēt biotehnoloģisko ražošanas procesu.

3.2. Spēj kontrolēt un nodrošināt biotehnoloģiskā ražošanas procesa izpildes kvalitāti, ievērojot nozares saistošās kvalitātes prasības.


 Programmas studiju kursi

Vispārizglītojošie kursi

Svešvaloda (angļu valoda)

Psiholoģijas pamati

Augstākā matemātika

Fizika

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija

Datorika

Vides aizsardzība

Civilā aizsardzība

Darba aizsardzība


Nozares kursi 

Ievads biotehnoloģijas nozarē

Organiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

Instrumentālās testēšanas metodes

Bioķīmija

Mikrobioloģija

Šūnu bioloģija

Ģenētika un DNS tehnoloģijas

Rūpnieciskā biotehnoloģija

Pārtikas biotehnoloģija

Vides biotehnoloģija

Augu biotehnoloģija

Bioenerģētika

Kvalitātes sistēmas

Procesi un aparāti

Inženiergrafika

Tehnoloģisko procesu automatizācija

Biotehnoloģisko eksperimentu plānošana

Zāļu preparātu iegūšanas tehnoloģija

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču modulis


Ierobežotās izvēles studiju kursi:

IKT izmantošana biotehnoloģijas nozarē

Toksikoloģija


Izvēles studiju kursi:

Lietišķā komunikācija

Sports


Prakse


Uzņemšanas prasības

STUDIJU PROGRAMMAS “BIOTEHNOLOĢIJA” PLĀNS

PLAN OF STUDY PROGRAMME “BIOTECHNOLOGY”

Vides speciālists organizē un piedalās vides aizsardzības procesu vadīšanā, izstrādā un īsteno vides aizsardzības pasākumus. Vides speciālists strādā ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības organizācijās, pašvaldībās un citās organizācijās. Vides speciālista pienākumi un uzdevumi: vides aizsardzības plānošanas dokumentu izstrādāšana, vides tehnoloģisko procesu nodrošināšana organizācijā, vides monitorings, vides procesu dokumentēšana, piedalīšanās zaļā publiskā iepirkuma procedūrā un iesaistīšanās vides aizsardzības pasākumos organizācijās.

Studiju programma Vides aizsardzības tehnoloģija

Programmas veids: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība

Studiju virziens Vides aizsardzība

Programmas kods 41853

Iegūstamā kvalifikācija Vides speciālists

Prasības: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs

Kredītpunkti 150KP

150 ECTS

Akreditēts līdz 2024.gada 31.decembrim
Studiju ilgums: 2,5 gadi
Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene, 3 reizes nedēļā

Studiju maksa: Valsts budžeta finansēta vieta

Stipendija: 140 EUR (konkursa kārtībā)
Īstenošanas valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība

Studiju programmas mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas vides speciālistus ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības organizācijām, pašvaldībām un citām organizācijām. Sagatavot vides speciālistus, kas organizē un piedalās vides aizsardzības procesu vadīšanā, izstrādā un īsteno vides aizsardzības pasākumus.

Studiju programmas uzdevumi:

 1. Nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienīgu, vides aizsardzības nozares aktuālajām tendencēm, darba tirgus prasībām un vides speciālista profesijas standartam atbilstošu studiju saturu un īstenošanu.
 2. Īstenot uz nepieciešamo profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību orientētu studiju procesu, īpašu uzmanību veltot praktiskajiem un laboratorijas darbiem, kas veikti mūsdienīgās un moderni aprīkotās un studiju saturam piemērotās laboratorijās.
 3. Nodrošināt profesionālo prasmju mērķtiecīgu apguvi, atbildot uz darba devēju pieprasījumu un atbilstoši vides aizsardzības nozares prasībām, ciešā sadarbībā ar darba devējiem studiju prakšu ietvaros.
 4. Rosināt un atbalstīt studentus pētniecisko prasmju attīstīšanā un pētnieciskajā darbībā patstāvīgajās studijās, kursa darbu un kvalifikācijas darba izstrādes gaitā.
 5. Nodrošināt tādu izglītības kvalitāti, lai absolventi varētu turpināt izglītību 6. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās un citās augstākās izglītības programmās. Iedvesmot un ieinteresēt nepārtrauktai profesionālai pilnveidei.

Sasniedzamie studiju rezultāti

Zināšanas

 • Pārzina vides aizsardzības normatīvo regulējumu un procedūras.
 • Zina un izprot ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas, gaisa un augsnes novērtēšanas un attīrīšanas, un citus tehnoloģiskos procesus vides aizsardzības nozarē.

Prasmes

2.1. Prot izstrādāt vides aizsardzības pasākumu plānus atbilstoši organizācijas mērķiem.

2.2. Prot dokumentēt vides procesus, sagatavot datu pārskatus un ziņojumus.

Kompetence

3.1. Spēj organizēt un uzraudzīt vides tehnoloģiskos procesus.

3.2. Spēj organizēt vides monitoringu.

3.3. Spēj sniegt atbalstu vides aizsardzības pasākumu organizēšanā un norisē.

 
Studiju programmas “Vides aizsardzības tehnoloģija” plāns (PFD fails)

Pārtikas kvalitātes speciālists strādā pārtikas ražošanas uzņēmumā vai uzņēmuma laboratorijā un/vai kvalitātes kontroles laboratorijā. Pārtikas kvalitātes speciālists organizē un/vai veic regulāru ārējās vides, izejvielu, starpproduktu un gatavās produkcijas paraugu atlasi laboratoriskai testēšanai, organizē un/vai veic paraugu reģistrāciju, ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes atbilstoši uzņēmumā izstrādātai iekšējai kvalitātes un/vai nekaitīguma sistēmai, noformē analīžu rezultātus, salīdzina tos ar standartu un pārtikas produktu un to izejvielu nekaitīguma prasībām.

Pārtikas kvalitātes speciālists pārzina pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju, receptūras, produkcijas uzglabāšanas un citu pārtikas aprites posmu procedūras. Sniedz priekšlikumus ražošanas tehnoloģijas, produkta kvalitātes uzlabošanai uzņēmuma vadībai, kā arī organizē korektīvas darbības. Pārtikas kvalitātes speciālists organizē un vada kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas uzņēmumā. Organizē un/vai veic uzņēmuma personāla regulāras apmācības pārtikas kvalitātes un nekaitīguma saglabāšanas jautājumos. Pārtikas kvalitātes speciālists kontrolē pārtikas aprites higiēnas prasību ievērošanu uzņēmumā.

Studiju programma: Pārtikas produktu kvalitātes kontrole

Programmas veids: īsā cikla augstākā profesionālā izglītība

Studiju virziens: Ražošana un pārstrāde

Programmas kods: 41 541

Iegūstamā kvalifikācija: Pārtikas kvalitātes speciālists

Prasības: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs

Kredītpunkti: 80 KP

120 ECTS

Studiju ilgums: 2 gadi

Īstenošanas forma: Pilna laika klātiene, 3 reizes nedēļā

Studiju maksa: Valsts budžeta finansēta vieta

Stipendija: 140 EUR (konkursa kārtībā)

Īstenošanas valoda: Latviešu valoda

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība

Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas pārtikas kvalitātes speciālistus pārtikas ražošanas uzņēmumiem vai uzņēmuma laboratorijām un/vai kvalitātes kontroles laboratorijām, kas organizē un/vai veic regulāru ārējās vides, izejvielu, starpproduktu un gatavās produkcijas paraugu atlasi laboratoriskai testēšanai, organizē un/vai veic paraugu reģistrāciju, ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes atbilstoši uzņēmumā izstrādātai iekšējai kvalitātes un/vai nekaitīguma sistēmai, noformē analīžu rezultātus, salīdzina tos ar standartu un pārtikas produktu, un to izejvielu nekaitīguma prasībām.

Uzdevumi:

Profesionālās studiju programmas uzdevumos ietilpst:
1. nodrošināt profesijas apguvi atbilstoši pārtikas ražošanas nozares prasībām;
2. nodrošināt studējošiem iespēju attīstīt iemaņas un prasmes profesionālo problēmu izvirzīšanā un risināšanā;
3. nodrošināt izglītības kvalitāti tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību 6.profesionālās kvalifikācijas izglītības līmeņa izglītības programmās un citās augstākās izglītības programmās;
4. veikt lietišķos pētījumus.

Studiju rezultāti:

Studiju programmas absolventi:
Zināšanas
1.1. Zina un izprot pārtikas kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes sistēmas vadību.
1.2. Zina un izprot pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju.
1.3. Pārzina pārtikas produktu testēšanas metodes.
1.4. Pārzina higiēnas prasību kontroli pārtikas apritē.
1.5. Pārzina normatīvos aktus pārtikas jomā.
Prasmes
2.1. Spēj organizēt izejvielu, pārtikas produktu un iekštelpu vides paraugu atlasi kvalitātes kontrolei laboratorijās.
2.2. Spēj veikt pārtikas produktu ķīmisko rādītāju analīzes un mikrobioloģisko testēšanu atbilstoši standartu prasībām.
2.3. Spēj rīkoties ar pārtikas produktu kontroles laboratorijās lietojamām iekārtām un aparātiem.
2.4. Spēj organizēt un nodrošināt svaru un citu mēriekārtu verifikāciju, mērtrauku kalibrēšanu.
2.5. Spēj ieviest testēšanas dokumentāciju laboratorijās un plānot higiēnas pārbaudes uzņēmumā.
Kompetence
3.1. Spēj novērtēt testēšanai nepieciešamā aprīkojuma, iekārtu, reaģentu, barotņu un citu materiālu atbilstību darba uzdevumam un kvalitātes prasībām, kā arī organizēt to izmantošanu un glabāšanu.
3.2. Spēj apkopot un statistiski apstrādāt iegūtos testēšanas rezultātus.
3.3. Spēj kontrolēt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību normatīvi tehniskajai dokumentācijai.
3.4. Spēj izveidot un uzturēt kvalitātes sistēmas dokumentāciju uzņēmumā, analizēt pārtikas riskus un plānot nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus.


 

PROGRAMMAS STUDIJU KURSI

Vispārizglītojošie kursi 

Svešvaloda (angļu valoda)

Ievads specialitātē

Psiholoģijas pamati

Lietišķā komunikācija

Augstākā matemātika

Fizika

Informātika

Vides aizsardzība

Civilā aizsardzība

Darba aizsardzība


Nozares kursi 

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

Cilvēka anatomija un fizioloģija

Sanitārija un higiēna pārtikas uzņēmumos

Pārtikas analītiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

Bioķīmija

Pārtikas mikrobioloģija

Pārtikas ķīmija

Instrumentālā analīze

Pārtikas produktu uzturvērtība

Pārtikas produktu sensorā novērtēšana

Pārtikas kvalitāte un likumdošana

Fermentatīvie procesi pārtikas rūpniecībā

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija

Pārtikas toksikoloģija

Uztura mācība

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču modulis


Izvēles kursi

IKT pielietojums pārtikas nozarē

Inovācijas pārtikas rūpniecībā

Pārtikas derīguma termiņš


Prakse


Uzņemšanas prasības

STUDIJU PROGRAMMAS “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” PLĀNS

PLAN OF STUDY PROGRAMME “Food Quality Control”