Stundu skaits: 438

Alga par slodzi: saskaņā ar tarifikāciju

Piedāvātā slodze: 0.44

Nepieciešamā izglītība:  Atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Mācību priekšmets / modulis/ moduļa daļa:

 • Dabaszinības
 • Fizika I

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

CV  iesūtīt uz e-pastu: macibudala@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Stundu skaits: 370

Alga par slodzi: saskaņā ar tarifikāciju

Piedāvātā slodze: 0.3

Nepieciešamā izglītība:  Atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Mācību priekšmets / modulis/ moduļa daļa:

 • Biotehnoloģiskās ražošanas procesi
 • Modernās biotehnoloģijas pamati

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

CV  iesūtīt uz e-pastu: macibudala@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Stundu skaits: 110

Alga par slodzi: saskaņā ar tarifikāciju

Piedāvātā slodze: 0.1

Nepieciešamā izglītība:  Atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Mācību priekšmets / modulis/ moduļa daļa:

 • Biotehnoloģiskās ražošanas iekārtu ekspluatācija

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

CV  iesūtīt uz e-pastu: macibudala@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes  Olaines Tehnoloģiju koledža” aicina darbā: STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJAS VIETNIEKU/-CI MĀCĪBU UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS DARBĀ

DARBA PIENĀKUMI:

 • Piedalīties izglītības procesa organizēšanā un nodrošināt izglītības procesa metodisko vadību.
 • Nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību.
 • Piedalīties jaunu izglītības programmu izstrādē, esošo izglītības programmu aktualizēšanā, licencēšanā.
 • Sagatavot gada atskaites ziņojumu par veiktā darba rezultātiem izglītības iestādes noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros.
 • Sagatavot apstiprināšanai vai apspriešanai dokumentus pēc pieprasījuma.
 • Organizēt un nodrošināt informācijas apmaiņu starp pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem savas kompetences ietvaros.
 • Piedalīties skolas pedagoģiskajās sēdēs, izglītības programmas metodisko komisiju sēdēs, sanāksmēs izskatāmo jautājumu sagatavošanā un izskatīšanā.
 • Sadarboties ar valsts un sabiedriskām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem savas kompetences un deleģēto pilnvaru
 • Organizēt VISC eksāmenus un veikt ar to norises nodrošināšanu saistītās darbības. Veidot, precizēt un labot VISC eksāmenu kārtotāju sarakstus. Ievadīt, aktualizēt datus IZM Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
 • Koordinēt Sekmju izrakstu savlaicīgu sagatavošanu un ierakstu pārbaudi atbilstībai mācību nodarbību uzskaites žurnālos e-vidē un izdrukās.
 • Organizēt darbu ar izglītojamo stipendiju piešķiršanu.

PRASĪBAS KANDIDĀTAM:

 • Augstākā profesionālā un/vai akadēmiskā un pedagoģiskā izglītība
 • vismaz viens gads ilgs pedagoģiskais darba stāžs
 • Prasmes strādāt ar biroja tehniku
 • valsts valodas prasme C2 (augstākais līmenis)

PIEDĀVĀJAM:

 • labiekārtotu un inovatīvu darba vidi
 • pilnu darba slodzi
 • mēnešalgu EUR 1200,-

Gaidām CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 30.septembrim

Ar norādi: “STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJAS VIETNIEKS/-CE MĀCĪBU UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS DARBĀ” vakance

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra

“Rīgas Tehniskās universitātes  Olaines Tehnoloģiju koledža”

Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV- 2114

Tālrunis: 67962141

e-pasts: olaineskoledza@otk.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra ”Rīgas Tehniskās universitātes Olaines koledža” informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Pretendenta dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc to iesniegšanas un tad tiks dzēsti.  

 

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras ”Rīgas Tehniskās universitātes Olaines koledža” informatīvajā vietnē https://otk.rtu.lv sadaļā normatīvie akti – Privātuma politika, un sadaļā vakances – Paziņojums par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu personāla atlases procesā. 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes  Olaines Tehnoloģiju koledža” aicina darbā: Struktūrvienības vadītājs/-a 

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • pedagogu darba noslodzes izstrāde;
 • rīkojumu projektu sagatavošana, dokumentu aprites nodrošināšana (darbs ar  informācijas sistēmām VIIS, VPS);
 • nodrošināt nepārtrauktu informācijas ievadi par audzēkņiem un pedagogiem, tarifikācijas ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS);
 • kontrolēt e-mācību nodarbību uzskaites žurnālu Mykoob.lv;
 • sagatavot prakses līgumus audzēkņiem;
 • kvalifikācijas eksāmenu norises nodrošināšana, nepieciešamās dokumentācijas savlaicīga izstrāde un PKE satura saskaņošana ar Valsts izglītības satura centru (VISC);
 • stundu saraksta (tā izmaiņu) izstrādes uzraudzība un kontrole;
 • sagatavot dokumentus jauno izglītības programmu licencēšanai un akreditācijai;
 • kā arī citu pienākumu veikšana atbilstoši Struktūrvienības vadītāja amata aprakstam.

PRASĪBAS KANDIDĀTAM:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība un vismaz piecus gadus ilgs pedagoģiskais darba stāžs
 • Komunikācijas, sadarbības un pašvērtējuma prasmes.
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu atalgojumu
 • pilnu darba slodzi
 • mēnešalgu EUR 1400,-

Gaidām CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 30.septembrim

Ar norādi: “Struktūrvienības vadītājs/-a” vakance

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra

“Rīgas Tehniskās universitātes  Olaines Tehnoloģiju koledža”

Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV- 2114

Tālrunis: 67962141

e-pasts: olaineskoledza@otk.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra ”Rīgas Tehniskās universitātes Olaines koledža” informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Pretendenta dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc to iesniegšanas un tad tiks dzēsti.  

 

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras ”Rīgas Tehniskās universitātes Olaines koledža” informatīvajā vietnē https://otk.rtu.lv sadaļā normatīvie akti – Privātuma politika, un sadaļā vakances – Paziņojums par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu personāla atlases procesā. 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes  Olaines Tehnoloģiju koledža” aicina darbā: angļu valodas skolotājs/a 

Stundu skaits: 700

Alga par slodzi: saskaņā ar tarifikāciju

Piedāvātā slodze: 0.8

Nepieciešamā izglītība:  Atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Mācību priekšmets: Angļu valoda

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

CV  iesūtīt uz e-pastu: vidusskola@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Ar visām RTU vakancēm ir iespējams iepazīties CV Online portālā.