Zinātniski praktiskā konference

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā 8. decembrī notika 7. zinātniski praktiskā konference.

Konferences dalībnieku raksti ir publicēti tikko izdotajā RTU OTK Zinātnisko rakstu 6. sējumā. Pēc pandēmijas laika bija patīkami redzēt lielo docētāju, studentu un citu viesu skaitu, kas publikāciju prezentācijas vēroja klātienē.

Konferencē uzstājās:
1. RTU OTK docente Mg. chem. A. Jēgermane par divām publikācijām “Virtuālo laboratorijas darbu lietošana fizikālā un vispārīgā ķīmijā, ar darbu paraugiem” un “Fizikālās ķīmijas apguves veicināšana attālinātajās studijās”
2. Studiju programmas “Biotehnoloģija” absolvente R. Gailuma par publikāciju “Parazītu sugu noteikšana izmantojot Sangera sekvenēšanas metodi”
3. Studiju programmas “Biotehnoloģija” absolvente V. Smirnova – publikācija “Ieplūdes notekūdeņu raksturošana pēc to biodegradācijas spējas un iztvaikošanas pakāpes”
4. Rīgas Tehniskās universitātes Organiskās ķīmijas tehnoloģiju institūta pētniece un RTU OTK lektore D. Konrāde – pētījums “Influence of processing and extraction technologies on physicochemical properties of pectin obtained from pumpkin (Cucurbita moschata) by-products”
5. RTU OTK lektore Mg. oec. L. Balceraite – publikācija “Mūžizglītība kā vērtība mūsdienās”
6. RTU OTK lektore Mg. biol. L. Žorža – pētījums “Beneficial role of microbial biofilm in biodegradation processes”

Liels paldies konferences galvenajam organizatoram Uģim Rusmanim, un Ingai Vikai par IT kvalitatīvu tehnisko nodrošinājumu.