Uzņemšana RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā profesionālajā vidusskolā sāksies jau 12.jūnijā.

Savukārt īsā cikla studiju programmās no 1.jūlijā!

Profesionālajā vidusskolā šogad uzņemsim jauniešus šādās profesionālās vidējās izglītības programmās (kvalifikācijās):

 • Biotehnoloģija (biotehnoloģisko procesu tehniķis)
 • Ķīmijas tehnoloģijas (ķīmisko procesu tehniķis (ar specializāciju : parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis vai farmaceitisko procesu tehniķis))
 • Inženiermehānika (rūpniecisko iekārtu mehāniķis)
 • Vide un ūdenssaimniecība (vides tehniķis).

Īsā cikla studiju programmās uzņemsim:

 • Biotehnoloģija (biotehnoloģisko procesu speciālists)
 • Vides aizsardzības tehnoloģija (vides speciālists)
 • Pārtikas produktu kvalitātes kontrole (pārtikas kvalitātes speciālists).

Vairāk informāciju par uzņemšanu meklē mūsu mājas lapā:

https://otk.rtu.lv/uznemsana-koledza/

https://otk.rtu.lv/uznemsana-vidusskola/

18.maijā  Olaines Kultūras namā notika Olaines novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu godināšanas pasākums “Olimpiešu pēcpusdiena”.

Sakām paldies un lepojamies ar saviem olimpiešiem un viņu skolotājiem!

Laura Veisa 

 • 2.vieta novada Ķīmijas olimpiādē
 • Atzinības raksts novada Angļu valodas olimpiādē
 • Atzinības raksts novada Bioloģijas olimpiādē

Klāvs Levics

 •  3.vieta novada Ekonomikas olimpiādē

Megija Grakoļska

 • Atzinības raksts novada Ķīmijas olimpiādē

Sintija Dzirne

 • Atzinības raksts novada Angļu valodas olimpiādē

Paldies mūsu skolotājiem Jeļenai Pisarjonokai, Margaritai Baranovai, Iraīdai Arvanovai un Raif  Kaygoun par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanai olimpiādēm!

2023.gada 11. maijā, 12:00 – 16:00 notiks Latvijas Darba devēju konfederācijas Projekta SAM 8.5.1 noslēguma pasākums – konference.

Diskusija par darba vidē balstītu mācību nākotni – kas ir izdevies, kas jāuzlabo un projekta ilgtspēja. Kā arī profesionālo izglītības iestāžu un darba devēju pieredzes stāsti un labās prakses piemēri darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Pasākumam tiks nodrošināta translācija Facebook, Youtube u.c. sociālo mediju kontos
Translācijas adrese: https://www.leta.lv/onair/embed/b:lddk

Ņemot vērā plānotās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka attālināto mācību organizēšanas kārtību, pieteikšanās mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā ir pagarināta līdz 3. maijam.

Plānotās izmaiņas paredz iespēju īstenot izglītības programmu lielāko daļu attālināti, šādi sniedzot plašākas iespējas nodarbinātajiem no visas Latvijas apgūt vai pilnveidot savas digitālās prasmes.

Plānotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību, ļaus izglītības iestādēm īstenot 9. kārtā piedāvātās izglītības programmas arī attālināti. Izņēmums ir izglītības programmas ar DigComp apguves pamata līmeni 1, kur attālināti var īstenot ne vairāk kā 30% no izglītības programmas stundu skaita.

Mācību process pielāgots darbam

Projekta pēdējā pieteikšanās kārtā 197 izglītības programmās var apgūt digitālās prasmes no pamata līdz augstākam līmenim, izvēloties mācīties kādā no profesionālās pilnveides izglītības programmām, studiju moduļiem vai studiju kursiem. Izglītības programmām ir atšķirīgs mācību ilgums, tomēr mācību process tiek organizēts tādā veidā, lai sniegtu nodarbinātajiem iespēju pielāgoties darbam, mācoties darba dienu vakaros, brīvdienās vai jauktā veidā.

Pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas sekmīgas apgūšanas mācību dalībnieki saņem valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, savukārt studiju moduļa vai studiju kursa noslēgumā nodarbinātie saņem apliecību, kurā norādīts studiju kursa vai studiju moduļa apjoms kredītpunktos.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Arī šajā, pēdējā uzņemšanas kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

Atzinīgi novērtē iegūtās zināšanas

Mācībās pieaugušajiem iegūtās zināšanas augstu novērtē iepriekšējo kārtu mācību dalībnieki. Tā Kaspars Kalniņš, elektriķis pēc izglītības, izmantoja iespēju mācīties projektā divas reizes. Otrajā reizē Kaspars apguva izglītības programmu “Datu bāzes (projektēšana, vadība, datu atlase SQL)”.

“Rezultātā ieguvu daudz vairāk, nekā gaidīju,” atzīst Kaspars. Iegūtās zināšanas palīdzēja Kasparam virzīties uz priekšu pa karjeras kāpnēm. “Kopš mācību laika esmu nomainījis dažādus amatus, un katru reizi tie bija arvien augstāki un ar lielāku atalgojumu,” piemin vīrietis. Vienlaikus, apgūtā izglītības programma un zināšanu apliecinošs dokuments sniedza arī jaunas iespējas izglītības jomā. “Pateicoties iegūtajiem sertifikātiem ar kredītpunktiem varēju iestāties RTU maģistra studiju programmā “Biznesa informātika”, pie tam – budžeta vietā!” atzinīgi vērtē Kaspars.

Strādājošā līdzmaksājums – 10%

Apgūt vai pilnveidot digitālās prasmes projekta ietvaros ir iespējams ar 90 % līdzfinansējumu no ES un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 10% no mācību maksas. Tā, piemēram, profesionālās pilnveides izglītības programmās līdzmaksājuma summa ir sākot no 44,00 eiro, studiju kursos sākot no 18,00 eiro un studiju moduļos – no 72,00 eiro. Svarīgi, ka nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Pieteikties kādai no 197 izglītības programmām var līdz 3. maijam. Mācību grupu komplektēšana plānota no 17. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

Strādājošie var izvēlēties kādu no 197 izglītības programmām. Pieteikties mācībām īpaši aicināti nodarbinātie, kuri vēlas apgūt digitālās prasmes pamata līmenī.

Lai pēc iespējas plašākam nodarbināto skaitam sniegtu iespēju apgūt dažāda līmeņa digitālās prasmes, pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” pēdējai, 9. kārtai, ir pagarināta līdz 24. aprīlim.

Šajā mācību kārtā īpaši aicināti pieteikties tie nodarbinātie, kas vēlas apgūt digitālo prasmju pamatus. 13 izglītības programmas, kas atbilst digitālo prasmju pirmajam pamata līmenim, ir izstrādātas cilvēkiem bez priekšzināšanām, un to ietvaros nodarbinātie var apgūt tādas prasmes kā patstāvīga datora lietošana, tekstu apstrāde, prezentāciju veidošana un interneta lietošana. Apgūt pirmā pamata līmeņa digitālās prasmes piedāvā izglītības iestādes Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Krāslavā, Ludzā, Preiļos, Bauskā, Tukumā un Saldū.

Savukārt nodarbinātie ar priekšzināšanām var pilnveidot savas prasmes kādā no 26 digitālo prasmju otrā pamata līmeņa izglītības programmām. Plašajā piedāvāto prasmju lokā ir tādas tēmas kā e-pakalpojumi, elektroniskais paraksts un elektroniskā identitāte, digitālie komunikācijas kanāli un rīki.

Apgūt digitālās prasmes pamata, vidējā un augstākā līmenī devītajā kārtā piedāvā 44 izglītības iestādes visā Latvijā. Ir būtiski pievērst uzmanību izglītības programmu īstenošanas vietai, jo mācības digitālo pamata prasmju apgūšanai galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vietu.

Pēdējā pieteikšanās kārta

Apgūt jaunas zināšanas un prasmes ar 90 % līdzfinansējumu no Eiropas Savienības šī projekta ietvaros varēs pēdējo reizi. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10% no mācību maksas. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Arī šajā, pēdējā uzņemšanas kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

Pieteikšanās 9. kārtā ilgs līdz 24. aprīlim. Mācību grupu komplektēšana plānota no 16. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

Sākot ar 2023.gada 4.aprīli tiek uzsākta pieteikšanās ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” vai Mācībām pieaugušajiem 9. kārtai. Pieteikšanās noslēdzas 18.aprīlī.

Kurss “Datorika”

Devītajā pieteikšanās kārtā piedāvātajās izglītības programmās var pieteikties strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Izvēlēties izglītības programmu un pieteikties mācībām var interneta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Kursa apmeklētāja līdzmaksājums par kursiem ir 10% no kursa maksas.

Mācību  maksa:

 • mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu un studiju kursa apguvē 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
 • strādājošām personām no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Apgūsti kursu “Datorika”, galvenās tēmas tajā:

 • drošs darbs digitālajā vidē (kiberdrošības pamati);
 • lietojumprogrammu un WEB bāzētu programmu funkcionālās iespējas;
 • digitālā komunikācija;
 • vispasaules Tīmekļa iespējas informācijas meklēšanai, informācijas apmaiņai.

Kursa norise: klātienē. Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Kurss notiks: darba dienu vakaros un brīvdienās.

Kursa kopējais stundu skaits: 80 stundas.

Kursanta līdzmaksājums: 36,00 euro

Nenokavē – dalībnieku skaits grupā ir ierobežots!

“3-2-1 – PIESAKIES!”

Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 9.kārtu:

📩 studijudala@otk.lv

📞  +(371) 26117783, +(371) 25623747

No 3.-5.martam starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās izglītības iestāžu izstāde “SKOLA 2023”!

Arī mēs, RTU Olaines Tehnoloģiju koledža, piedalījāmies izstādē, informējot interesentus un potenciālos studentus, audzēkņus par profesionālās izglītības iespējām Latvijā un Olainē!

Sakām LIELU PALDIES mūsu atbalstītājiem, nozares uzņēmumiem AS “GRINDEKS” un  AS “OLAINFARM” par sagādāto balvu fondu Kahoot spēļu uzvarētājiem trīs dienu garumā! Balvu saņēmējiem bija neviltots prieks un pārsteigums redzot kolosālo dāvanu maisiņu saturu.